”Falskt” sms var äk­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Po­li­sen har gått ut med en var­ning för fals­ka sms, med­de­lan­den som ger in­tryck av att kom­ma från just po­li­sen. Fast pro­ble­met är att just det med­de­lan­de som po­li­sen var­na­de för vi­sa­de sig va­ra äk­ta, skri­ver Af­ton­bla­det. Sms:et är en del av ett för­sök att lo­ka­li­se­ra nöd­ställ­da och un­der går­da­gen tes­ta­des det i de nor­ra de­lar­na av lan­det.

Po­li­sens na­tio­nel­la be­drä­ge­ri­cent­rum skri­ver på po­li­sens hem­si­da att bort­sett från det­ta un­dan­tag skic­kar po­li­sen ald­rig sms med upp­ma­ning­en att klic­ka på en länk el­ler bi­fo­gad fil. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.