Vik­ten av att od­la si­na vän­ner

Vänskap är vik­tigt, det vet vi. Men har ni tänkt på hur många oli­ka sor­ters vän­ner det finns? Psy­ko­te­ra­peu­ten Lennart Björ­klund har iden­ti­fi­e­rat ett tju­go­tal, till ex­em­pel den bos­si­ga vän­nen, nät­vän­nen och den fö­re det­ta vän­nen.

Hallands Nyheter - - Mersmak - Le­na Ek­strand mer­smak@gp.se

Vän­ner är som per­sil­ja. De kan va­ra ettå­ri­ga el­ler tvåå­ri­ga. Vis­sa vän­ner blir pe­ren­na – men man vet ald­rig rik­tigt vil­ka.

Det var för­fat­ta­ren To­mas Sjö­din, som ock­så skri­ver upp­skat­ta­de krö­ni­kor i GP, som först gjor­de jäm­fö­rel­sen, och di­a­ko­nen och psy­ko­te­ra­peu­ten Lennart Björ­klund åter­an­vän­der den med för­tjus­ning. Lennart är nu­me­ra pen­sio­ne­rad, men fö­re­lä­ser fort­fa­ran­de i oli­ka sam­man­hang. Ibland hand­lar det om vänskap.

LENNART BJÖR­KLUND be­rät­tar om en 99-årig kvin­na han ny­li­gen träf­fa­de. Hon und­ra­de om han kun­de för­stå hur det känns att ald­rig träf­fa nå­gon i sin egen ål­der, att all­tid um­gås med män­ni­skor som är jämn­å­ri­ga med ens barn­barn un­ge­fär. När den näs­tan hund­ra­å­ri­ga kvin­nan pra­tar om sin barn­dom, om dass på går­den och varm­vat­ten­be­re­da­re med pol­let­ter, ver­kar de tro att hon är född på 1700-ta­let.

Lennart Björ­klund ta­lar om den bäs­ta vän­nen som är nå­got helt an­nat än Fa­ce­bookvän­ner.

– De kanske skul­le kal­las be­kan­ta el­ler kon­tak­ter i stäl­let. För mig är vänskap nå­got myc­ket dju­pa­re och vik­ti­ga­re.

Lennart Björ­klund har ett par de­fi­ni­tio­ner på vänskap som han bru­kar näm­na un­der si­na fö­re­läs­ning­ar. Den ena ly­der: ”Till en vän ska man kom­ma bju­den i med­gång och obju­den i mot­gång.”

Den and­ra är: ”En vän är nå­gon som kän­ner mig ut­an och in­nan – och än­då tyc­ker om mig.”

Från­sett den kropps­li­ga aspek­ten skil­jer sig in­te vänskap sär­skilt myc­ket från kär­lek, an­ser Lennart Björ­klund. Det hand­lar om en sam­va­ro byggd på för­tro­en­de där man fullt ut vå­gar va­ra sig själv. Ett slags hjär­tats tys­ta ge­men­skap.

– En vän är nå­gon som lyss­nar, som glöm­mer skul­der och in­te dö­mer. Men vänskap är en färskva­ra, un­ge­fär som mo­tion – nå­got man gör, in­te nå­got man får. Vän­ner mås­te man od­la när all­ting är bra, sä­ger Lennart Björ­klund.

DET FINNS NU­ME­RA gott om forsk­ning som be­läg­ger vän­ska­pens vikt för häl­san, bå­de den fy­sis­ka och den psy­kis­ka. Män­ni­skor som har vän­ner le­ver läng­re, de drab­bas in­te li­ka of­ta av hjärt- och kärl­sjuk­do­mar, åter­häm­tar sig snab­ba­re ef­ter sjuk­dom, har bätt­re själv­för­tro­en­de och själv­käns­la och rå­kar mer säl­lan ut för de­pres­sion.

Många, fram­för allt äld­re, män är sämre än kvin­nor på att od­la och byg­ga nä­ra re­la­tio­ner ut­an­för fa­mil­jen. Nå­got som Lennart Björ­klund of­ta no­te­rat i te­ra­pi­rum­met.

– Många män har be­kan­ta, men in­te en en­da vän. När jag frå­gar vem de vän­der sig till med för­tro­en­den och be­kym­mer sva­rar de of­ta att ”det är väl min fru”. Män skul­le be­hö­va lä­ra sig att ska­pa dju­pa re­la­tio­ner med and­ra män. Kvin­nor, å and­ra si­dan, skul­le ibland be­hö­va be­grän­sa si­na vän­ner, sä­ger han.

OLI­KA SOR­TERS VÄN­NER fyl­ler oli­ka funk­tio­ner i en män­niskas liv, men var och en är vik­tig på sitt sätt. Lennart Björ­klund har en mängd ex­em­pel. Det kan va­ra pend­lar­vän­nen som man ba­ra um­gås med på väg till job­bet, som­mar­vän­nen som man ald­rig träf­far på vin­ter­halv­å­ret, den slap­pa vän­nen som säl­lan hör av sig, nät­vän­nen som man kan ha en in­tim di­gi­tal kon­takt med. El­ler hob­by­vän­nen.

– Jag har en kom­pis som har höns och han sä­ger att det finns ing­et ro­li­ga­re än träf­far­na i fjä­der­fä­för­e­ning­en, be­rät­tar Lennart Björ­klund.

VIS­SA VÄNSKAPER ÄR me­ra kom­pli­ce­ra­de än till ex­em­pel se­mester­vän­nen el­ler jul­kortsvän­nen. Som den bos­si­ga vän­nen som su­ger mer ener­gi än hon ger till­ba­ka.

– Det finns fak­tiskt vänskap där bäst fö­re-da­tum har gått ut, el­ler bor­de ha gått ut. Där vän­nen 95 pro­cent av ti­den pra­tar om sig och sitt och in­te frå­gar ef­ter hur jag har det. Som an­vän­der mig som slasktratt. Men man be­hö­ver in­te stan­na kvar när nå­gon sät­ter sig på en, sä­ger Lennart Björ­klund.

Många be­kym­rar sig för hur de i så fall ska ”gö­ra slut”, men en­ligt Lennart Björ­klund be­hö­ver man in­te stäl­la till med en dra­ma­tisk scen. Det kan räc­ka med att man bör­jar gle­sa ut och för­kor­ta träf­far­na för att vän­ska­pen ska själv­dö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.