”När man blir en­sam är det ex­tra vik­tigt att ha vän­ner”

Hallands Nyheter - - Mersmak - LE­NA EK­STRAND mer­smak@gp.se

En stor nä­ve gläd­je och skratt. En ny­pa all­var och en knivsudd sorg. Så ser in­gre­di­en­ser­na i de fy­ra kvin­nor­nas vänskap ut.

– Vän­ner träf­fas och har trev­ligt ut­an någ­ra krav, sä­ger Ag­ne­ta Klang.

De fy­ra vä­nin­nor­na tar en kaf­fe och ka­nel­bul­le på klas­sis­ka Jung­grens café på Kungsports­a­ve­nyn.

– Men i van­li­ga fall är det då­ligt med kaf­fe­rep. Vi är ett gäng som går på bio till­sam­mans en gång i må­na­den och då bru­kar vi gå hit och dric­ka ett glas vin ef­teråt, sä­ger Ag­ne­ta Klang.

AG­NE­TA, BRITT-MA­RIE, Bo­dil och Sol­veig har ing­en livs­lång histo­ria ihop ut­an lär­de kän­na varand­ra först på äld­re da­gar. Till­sam­mans med yt­ter­li­ga­re ett an­tal da­mer för­gyl­ler de varand­ras helg- och var­da­gar. Det kan bli ca­nas­ta på Mö­tes­plat­sen i Lan­da­la, fo­a­jé­kon­sert på Ope­ran, mid­dag hem­ma, lunch på stan och en och an­nan re­sa.

– Vi kal­lar oss för kul­tur­tan­ter, men of­ta ses vi ut­an nå­gon or­sak alls, sä­ger Sol­veig Lind­berg.

– Fast det ska va­ra upp­lyf­tan­de. Be­va­re oss väl för att ba­ra pra­ta sjuk­do­mar, sä­ger Britt-ma­rie Carl­son.

ÄN­DÅ HAR DE haft sin be­skär­da del av mot­gång­ar och led­sam­he­ter. Al­la fy­ra är än­kor och le­ver en­sam­ma. De pra­tar om hur tomt det blir när ens and­ra hälft för­svin­ner, hur själv­för­tro­en­det slår i bot­ten och man ris­ke­rar att bli sit­tan­de syss­lo­lös hem­ma.

– Det var Britt-ma­rie som fång­a­de upp mig när jag blev än­ka för sju år se­dan. När man blir en­sam är det ex­tra vik­tigt att ha vän­ner som drar med en ut, sä­ger Bo­dil Frö­berg.

Som ny­bliv­na än­kor var de plöts­ligt in­te läng­re väl­kom­na på par­mid­da­gar i si­na gam­la sam­man­hang. Ett fe­no­men som de ha­de hört ta­las om, men in­te rik­tigt trod­de på.

– Då blev vi be­trak­ta­de som ett hot, sä­ger Bo­dil.

– Ja, vi kanske ska gö­ra en al­ma­nac­ka och kal­la oss Ka­len­der­flic­kor­na, fyl­ler Ag­ne­ta Klang i.

Som van­ligt allt­så – vänskap med en stor por­tion skämt och en li­ten gnut­ta all­var.

Sol­veig Lind­berg sam­man­fat­tar vän­ner­nas livs­fi­lo­so­fi:

– Hur det än blir mås­te man ha blic­ken rik­tad fram­åt och in­te fast­na i det som har va­rit, sä­ger hon.

”Be­va­re oss väl för att ba­ra pra­ta sjuk­do­mar.”

BRITT-MA­RIE CARL­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.