Bren­da blir bätt­re he­la ti­den

Hallands Nyheter - - Tvguide - Emi­lie Tör­nqvist

– De and­ra kanske var li­te mer stres­sa­de, jag tyck­te allt var ro­ligt. Jag ba­ra kör, sä­ger Bren­da Hil­ding om att täv­la mot and­ra tårt­konst­nä­rer.

Ba­gar­na bör­jar bli var­ma i klä­der­na i ”Det sto­ra tårtsla­get”. En av de täv­lan­de är Bren­da Hil­ding, 44, som bor i Mo­ta­la. Till var­dags job­bar hon som lä­ra­re.

– Jag gör gär­na li­te an­norlun­da tår­tor, till ex­em­pel 3D-tår­tor, sä­ger hon.

Ti­di­ga­re ar­be­ta­de Bren­da som ba­ga­re, men ska­da­de ar­mar­na i en olyc­ka.

– Det är li­te käm­pigt för mig, spe­ci­ellt när jag ska knå­da och kav­la, men man hit­tar ett sätt. Un­der in­spel­ning­ar­na ha­de jag så ro­ligt att jag glömde smär­tan. Vad är din styr­ka? – Att jag är en­vis. Jag gör kanske in­te de per­fek­ta tår­tor­na, men jag blir bätt­re he­la ti­den.

Den här gång­en är te­mat sko­gen, och en av del­ta­gar­na mås­te läm­na täv­ling­en.

Foto: TV4

Bren­da Hil­ding lå­ter kre­a­ti­vi­te­ten flö­da när te­mat är sko­gen i ”Det sto­ra tårtsla­get”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.