”Ett ovan­ligt fall på många sätt”

I mor­gon kom­mer åta­let i ett av svensk kri­mi­nal­histo­ri­as märk­li­gas­te fall – är Ar­bo­ga­kvin­nan an­stif­ta­re till mord?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Carl Ca­to/tt Be­a­trice Nor­dens­son/tt

Det har be­skri­vits som ett av kri­mi­nal­histo­ri­ens mest ud­da mål.

I mor­gon kom­mer åta­let mot 42-åring­en som svens­ka fol­ket kän­ner som Ar­bo­ga­kvin­nan, och mot hen­nes 19-åri­ge pojk­vän.

– Det här är ett väl­digt ovan­ligt fall på många sätt, sä­ger kri­mi­no­lo­gen Mikael Ry­ing.

Åta­let gäl­ler ett mord och ett mord­för­sök på 42-åring­ens för­äld­rar i en som­mar­stu­ga ut­an­för Ar­bo­ga i som­ras. Året dess­förin­nan drunk­na­de 42-åring­ens då­va­ran­de ma­ke vid stu­gans bryg­ga, en hän­del­se som ef­ter en pri­vat ut­red­ning även den blev klas­sad som miss­tänkt mord. Ett mord som i sin tur har kopp­lats till ett för­sök till för­säk­rings­be­drä­ge­ri i mång­mil­jon­klas­sen.

I cent­rum för ut­red­ning­en står allt­så en 42-årig kvin­na från Eskilstu­na, men som nu åter­kom­man­de kal­las Ar­bo­ga­kvin­nan ef­tersom brot­ten sked­de där.

Det var 42-åring­ens far som mör­da­des i stu­gan. Hen­nes mor ska­da­des men över­lev­de den natt­li­ga kni­v­at­tac­ken och var själv in­led­nings­vis miss­tänkt för mord. Men miss­tan­kar­na mot den 65-åri­ga mo­dern av­skrevs snart och i stäl­let rik­ta­de po­li­sen upp­märk­sam­he­ten mot 42-åring­en och hen­nes unge pojk­vän, en nu 19-årig flyk­ting. I sep­tem­ber häk­ta­des 42-åring­en och pojk­vän­nen, på san­no­li­ka skäl missänk­ta för mord och mord­för­sök.

I de­cem­ber del­gavs kvin­nan även miss­tan­ke om mord på sin ti­di­ga­re ma­ke.

42-åring­en har ne­kat till al­la an­kla­gel­ser me­dan pojk­vän­nen har er­känt att han höll i kni­ven i som­ras.

Om det stäm­mer att pojk­vän­nen är den som be­gått brot­ten mot 42-åring­ens för­äld­rar skul­le hon kun­na åta­las för an­stif­tan till mord, för­ut­satt att det är hon som för­mått ho­nom att ut­fö­ra dem.

–Det är väl­digt ovan­ligt att kvin­nor be­går död­ligt våld i Sve­ri­ge och om hon dess­utom skul­le ha be­gått ett an­stif­tans­brott gör det sa­ken än­nu mer ovan­lig, sä­ger Mikael Ry­ing, kri­mi­no­log vid po­li­sens Na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning och ex­pert på död­ligt våld.

Ry­ing sä­ger att det ba­ra är en hand­full per­so­ner som är döm­da för an­stif­tans­brott de se­nas­te 25 åren, där Kn­ut­by- pas­torn Hel­ge Foss­mo är det mesta kän­da ex­emp­let. An­stif­ta­ren kan många gång­er ses som den mest skyl­di­ga.

– An­stif­ta­ren är den som är hjär­nan bakom brot­tet och den som pla­ne­rat allti­ho­pa. Om kvin­nan an­stif­tat brot­ten ty­der det på att hon är väl­digt ma­ni­pu­la­tiv som kan få män­ni­skor, som in­te har nå­gon an­led­ning att dö­da de här per­so­ner­na, att än­då gö­ra det.

Men att be­vi­sa det i en dom­stol är en svår upp­gift, sä­ger ti­di­ga­re över­å­kla­ga­ren Sve­ne­rik Al­hem.

– Det är väl­digt lätt att för­le­das att tro att allt är klart. Det är det in­te. Åkla­ga­ren har he­la be­vis­bör­dan och den miss­tänk­ta kan ti­ga, el­ler lju­ga och skyl­la ifrån sig hur myc­ket som helst, sä­ger han.

Kvin­nan tycks ha dri­vits av en jakt på peng­ar. Hen­nes far var väl­be­ställd och hon teck­na­de själv en liv­för­säk­ring i sin ma­kes namn in­nan han dog.

Sven-erik Al­hem tror att mo­ti­vet blir vik­tigt för åkla­ga­ren un­der rät­te­gång­en.

– Det kan ut­gö­ra en be­ty­dan­de del av stöd­be­vis­ning­en. Peng­ar tror jag har en myc­ket stor be­ty­del­se och det be­hö­ver ab­so­lut in­te att hand­la om att den miss­tänk­ta skul­le va­ra en fat­tig­lapp, sä­ger han.

När det gäl­ler mor­det på ma­ken finns inga er­kän­nan­den och en 25-åring som ti­di­ga­re miss­tänkts för in­bland­ning i mor­det ne­kar be­stämt. I vec­kan med­de­la­de åkla­ga­re Jessica Wen­na att 25-åring­en in­te kom­mer att fin­nas med i det åtal som läm­nas in till Väst­man­lands tings­rätt i mor­gon.

Tings­rätts­för­hand­ling­ar­na in­leds den 8 maj.

FOTO: TT/ARKIV

Den 42-åri­ga kvin­nan tar plats i Väst­man­lands tings­rätt i Väs­terås in­för häkt­nings­för­hand­ling­en i det ovan­li­ga mord­fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.