Fakta: Vänskap

Hallands Nyheter - - Mersmak -

I en mas­terupp­sats för ett par år se­dan un­der­sök­te ge­nus­fors­ka­ren Linn Ale­ni­us Wallin äld­re kvin­nors vänskap. Den he­ter: ”Det som slår an i mitt hjär­ta, det fyl­ler mig med gläd­je fort­fa­ran­de” – om äld­re kvin­nors nä­ra vän­skaps­re­la­tio­ner. I in­ter­vju­er­na med kvin­nor mel­lan 70 och 85 år fram­kom någ­ra ge­men­sam­ma drag:

* Det var van­ligt att de åter­knöt kon­tak­ten med vän­ner de haft ti­di­ga­re i li­vet.

* Sam­ta­let var det ab­so­lut mest cen­tra­la.

* Kul­tur­ak­ti­vi­te­ter var of­ta bå­de ett sam­tal­säm­ne och en ge­men­sam ak­ti­vi­tet.

* Lik­nan­de in­tres­sen var vik­ti­ga­re än att ha en lik­nan­de livs­si­tu­a­tion el­ler sam­ma åsik­ter.

* Til­lit och är­lig­het be­skrevs som cen­tra­la egen­ska­per, men det var även vik­tigt att kun­na hål­la ett la­gom av­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.