TÅGOLYCKAN.

Först på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen kun­de pend­lar­na hop­pa på tå­get igen ef­ter tågolyckan vid Get­terö­bron.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se MA­LIN STRAND­BERG 010-471 50 25 ma­lin.strand­berg@hn.se MA­RIA HJULSTRÖM ma­ria.hjulstrom@hn.se

Ef­ter tåg­stop­pet i sam­band med tis­dags­nat­tens tå­go­lyc­ka i Var­berg har fle­ra pend­la­re hört av sig till HN. Många an­ser att in­for­ma­tio­nen vid cen­tral­sta­tio­nen va­rit be­dröv­lig.

– I går kväll (läs tis­dag) gick Hal­lands­tra­fi­ken ut med att det skul­le kom­ma er­sätt­nings­bus­sar. Men se­dan kom­mer de med en de­men­te­ring ef­ter av­gångs­ti­den, be­rät­tar Ani­na Jen­sen som dag­li­gen pend­lar mel­lan Värö­bac­ka och Gö­te­borg. Hur tyc­ker ni på Hal­lands­tra­fi­ken att det har fun­ge­rat se­dan ur­spår­ning­en?

– Det är ett miss­lyc­kan­de att vi in­te fick fram er­sätt­nings­tra­fi­ken som Trans­dev ska stå för. Själv­klart för­står vi re­se­nä­rer­na, sä­ger Yas­mi­ne Möl­ler­ström Hen­stam, kom­mu­ni­ka­tions- och mark­nads­chef på Hal­lands­tra­fi­ken. Vad har ni för be­red­skap när sto­ra olyc­kor in­träf­far?

– Tå­go­pe­ra­tö­ren Trans­dev har upp­dra­get när det gäl­ler er­sätt-

”Mar­ken hål­ler in­te för lyft­kra­nar­na ut­an mås­te för­stär­kas” ANDERS EDLUND pro­jekt­le­da­re, Tra­fik­ver­ket

nings­tra­fik. Vi har be­red­skap dyg­net runt med att gå ut med in­for­ma­tion.

Vad vill ni för­bätt­ra?

– Vi vill sä­ker­hets­stäl­la att er­sätt­nings­tra­fi­ken går ut. Det har va­rit un­der all kri­tik. Vi mås­te till­sam­mans med Tra­fik­ver­ket se till att ut­ro­pen samt in­for­ma­tions­tav­lor­na ska fun­ge­ra.

En­ligt er app gick tåg­tra­fi­ken pre­cis som van­ligt. Var­för sak­nas det in­for­ma­tion om inställda avgångar?

– Det är ett fel som vi pra­tar med vår It-av­del­ning om.

Kan re­se­nä­rer krä­va er­sätt­ning?

– Ab­so­lut. Skic­ka in en för­se­nings­er­sätt­ning till oss. An­ting­en be­stäl­ler man i en blan­kett el­ler fyl­ler i en di­gi­talt.

UN­DER TORSDAGEN ÄR en hel del avgångar att va­ra inställda då det är trångt på tåg­sträc­kan med gods­tåg och SJ, för­u­tom Hal­lands­tra­fi­kens tåg. Re­se­nä­rer upp­ma­nas att gå in på Hal­lands­tra­fi­kens hem­si­da för ak­tu­ell in­for­ma­tion.

– Just nu kan ba­ra två tåg i tim­men gå för­bi Var­berg, sä­ger Yas­mi­ne Möl­ler­ström Hen­stam.

Vi­ska­dals­ba­nan kom­mer att va­ra helt stängd för tåg­tra­fik till och med åt­minsto­ne fre­dag och där er­sät­ter taxi och buss sträc­kan mel­lan Var­berg och Borås.

Bärg­ning­en av de vag­nar som spå­ra­de ur vid Get­terö­bron kom­mer att ta runt en vec­ka. Först ska un­ge­fär 500 me­ter spår by­tas ut. De ur­spå­ra­de vag­nar­na tar upp hälf­ten av sträc­kan.

– Vi har re­dan bör­jat ri­va det gam­la spå­ret, men det är ju den här bi­ten där vag­nar­na står... Ba­ra vi kom­mer åt olycks­plat­sen så går det rätt fort, sä­ger Anders Edlund, pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket.

Vid olyckan för­stör­des även en spår­väx­el, som bin­der ihop två spår.

– Den är 60 me­ter långt, fle­ra me­ter bred och väger någ­ra hund­ra ton så det tar tid in­nan en ny kan le­ve­re­ras, sä­ger Anders Edlund.

För att kun­na lyf­ta bort de tunga vag­nar­na har en pro­vi­so­risk väg byggts där lyft­kra­nar­na ska stå.

– Mar­ken hål­ler in­te för lyft­kra­nar­na ut­an mås­te för­stär­kas, sä­ger Anders Edlund.

KEMIFÖRETAGET INOVYN I Stenungsund äger god­set i de ur­spå­ra­de vag­nar­na. Nu ska de lis­ta ut hur vag­nar­na ska töm­mas på det frä­tan­de äm­net natri­um­hyd­rox­id, lut, på ett sä­kert sätt.

– Vår re­kom­men­da­tion är att man gör hål i vag­nar­na för att tan­ka ur det, sä­ger He­lén Ax­els­son, chef över miljö, häl­sa och sä­ker­het på Inovyn.

Bild: JENNIE PERSSON

TÅGEN IGÅNG. Här rul­lar förs­ta tå­get ef­ter dyg­nets busstrul. Många pend­la­re var be­svik­na på Hal­lands­tra­fi­kens bris­tan­de in­for­ma­tion.

MÅNGA BESKED. Tå­gur­spår­ning­en i tis­dags har på­ver­kat re­se­nä­rer­na med en del inställda avgångar samt då­ligt

Bil­der: ANNIKA KARLBOM

in­for­ma­tion an­gå­en­de er­sätt­nings­tra­fik. Ett om­fat­tan­de för­ar­be­te har på­bör­jats på plat­sen för att bärg­ning­en av tå­get ska kun­na ge­nom­fö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.