I år har Väns­ter­par­ti­et va­rit en del av svensk po­li­tik i 100 år.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Jennie Persson 010-471 50 26 ∙ jennie.persson@hn.se

I hund­ra år har Väns­ter­par­ti­et va­rit en del av svensk po­li­tik. Som tra­di­tio­nen sä­ger kom­mer V hål­la tal i bå­de Var­berg och Fal­ken­berg på förs­ta maj. Men in­te en en­da gång har par­ti­et fått rö­ra sig i mak­tens kor­ri­do­rer.

”Det är vår tur nu”. Så ly­der Väns­ter­par­ti­ets bud­skap in­för årets förs­ta maj.

I år har par­ti­et va­rit en del av den svens­ka po­li­tis­ka kar­tan i 100 år och två som länge va­rit en­ga­ge­ra­de är Kjell-erik Karls­son och Gert Bör­jes­son i Var­berg.

KJELL-ERIK KARLS­SON HAR sut­tit i full­mäk­ti­ge och i åt­ta år re­pre­sen­te­ra­de han Väns­ter­par­ti­et i riks­da­gen. För många är han nog mest känd för kon­flik­ten han ha­de med sin ar­bets­gi­va­re Värö Bruk i bör­jan på 90-ta­let, en hän­del­se som fick stor me­di­al upp­märk­sam­het. Gert Bör­jes­son från Träslövslä­ge satt i full­mäk­ti­ge mel­lan 1982 och 2006 och de bå­da möt­tes på 80-ta­let tack va­re par­ti­et som i dag he­ter Väns­ter­par­ti­et. Men frå­gan är vad par­ti­et har be­tytt för svensk po­li­tik?

– VI HAR all­tid va­rit i op­po­si­tion och vi har många gå­på­a­re i par­ti­et, vi hål­ler ald­rig käft. Trots att vi in­te har fått de sto­ra siff­ror­na så har vi fått många att gå ut och de­mon­stre­ra för att för­sö­ka på­ver­ka. Vi har en kraft att stäl­la krav, sit­ter man med i re­ge­ring­en kan man in­te dri­va opi­ni­on på sam­ma sätt. Men jag är klu­ven, man vill på­ver­ka in­i­från men lång­sik­tigt tap­par man makt hos si­na väl­ja­re, sä­ger Kjel­le­rik Karls­son.

TILL­SAM­MANS MED Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är Väns­ter­par­ti­et det riks­dags­par­ti som ald­rig sut­tit i re­ge­ring­en.

Un­der and­ra världs­kri­get var Sve­ri­ges kom­mu­nis­tis­ka par­ti (SKP), som de het­te då, det en­da par­ti som in­te satt med i sam­lings­re­ge­ring­en.

Och när den nu­va­ran­de re­ge­ring­en, ef­ter at­ten­ta­tet på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm bjöd in till dis­kus­sio­ner om att mot­ver­ka ter­ro­rism, så var Väns­ter­par­ti­et och SD de en­da par­ti­er som fick nob­ben.

– Det är för jäv­ligt, sä­ger Kjel­le­rik Karls­son.

– Det är det gam­la som le­ver kvar. Det finns fak­to­rer, hi­sto­riskt sett, som än i dag skräm­mer folk, sä­ger Gert Bör­jes­son.

EF­TER 1990 DÅ man byt­te namn till Väns­ter­par­ti­et har rikt­ning­en gått från ett tra­di­tio­nellt kom­mu­nis­tiskt par­ti till all­mänt väns­ter­par­ti. Men in­te säl­lan har par­ti­et fått kri­tik för sin kom­mu­nis­tis­ka bak­grund.

– Det till­hör det gam­la, det är ett an­nat par­ti i dag, sä­ger Kjell-erik Karls­son. Finns det till­räck­ligt med själv­kri­tik in­om par­ti­et?

– Ja, det tyc­ker jag. Den värs­ta fa­lang­en bröt sig ur 1977. Jag var på kon­gres­sen det året och en tred­je­del av dem som var där var Sov­je­tan­häng­a­re. Det var så myc­ket

tak­tik­snack i kor­ri­do­ren för att få över per­so­ner på den ena el­ler and­ra si­dan, sä­ger Gert Bör­jes­son.

UN­DER ÅRENS GÅNG har någ­ra av hu­vud­frå­gor­na hand­lat om sex tim­mars ar­bets­dag, jäm­ställd­het, få bort vins­ter i väl­fär­den, nej till EU samt mot­stånd till ned­skär­ning­ar i of­fent­lig sek­tor. Äm­nen som re­sul­te­rat i bå­de med – och mot­gång­ar.

– Vi har miss­lyc­kats med sex tim­mars ar­bets­dag. Det ver­kar omöj­ligt att få ige­nom. Dä­re­mot var vi ti­di­ga med att få in mer kvin­nor i po­li­ti­ken. Un­der 80-ta­let ut­veck­la­des den of­fent­li­ga sek­torn och fler kvin­nor bör­ja­de en­ga­ge­ra sig po­li­tiskt. Det på­ver­ka­de vår syn på sko­la, barnom­sorg och vård. Den fe­mi­nis­tis­ka po­li­ti­ken bör­ja­de lyf­ta, sä­ger Gert Bör­jes­son. Hur mår par­ti­et i dag?

– Det är väl in­te rik­tigt på topp. Det är det här med vins­ter i väl­fär­den som jag tyc­ker har gått i stå, sä­ger Gert Bör­jes­son.

– Där är vi in­te över­ens, jag tyc­ker att vi mår bra. I dag är det ett ho­mo­gent par­ti som står för eniga vär­de­ring­ar. Men det finns frå­gor man in­te tar tag i, till ex­em­pel in­teg­ra­tions­po­li­ti­ken och si­tu­a­tio­nen i många för­or­ter. Om det är för att in­te stö­ta sig med vis­sa grup­per, det lå­ter jag va­ra osagt. Men där bor­de Väns­ter­par­ti­et vå­ga sät­ta ner fo­ten, sä­ger Kjell-erik Karls­son.

BÅ­DA SER PO­SI­TIVT på par­ti­ets fram­tid trots att väl­jar­siff­ror­na säl­lan når någ­ra hög­re höj­der. I se­nas­te va­let fick par­ti­et 5,7 pro­cent av rös­ter­na, men Gert Bör­jes­son tror på en för­änd­ring.

– Jag ser att vi ska ham­na i re­ge­ring­en.

Har i dag 21 man­dat i riks­da­gen.

Par­ti­le­da­re: Jonas Sjöstedt (se­dan 2012).

Ung­domspar­ti: Ung Väns­ter.

Po­li­tik: Pre­sen­te­rar sig som ett so­ci­a­lis­tiskt och fe­mi­nis­tiskt par­ti på eko­lo­gisk grund.

Val­rös­ter: I se­nas­te va­let fick par­ti­et 5,7 pro­cent av rös­ter­na. Toppre­sul­tat fick de 1998 då de fick 12 pro­cent.

2014 fick de 4,1 pro­cent rös­ter i Var­berg och 3,9 pro­cent rös­ter i Fal­ken­berg.

NEJLIKERÖDA. Gert Bör­jes­son och Kjell-erik Karls­son är väl­kän­da väns­ter­par­tis­ter i Var­berg. – På 80-ta­let var moms­fri mat en stor frå­ga och jag minns att jag stod och sål­de moms­fri mjölk ut­an­för Domus, sä­ger Gert Bör­jes­son.

Bild: ANNIKA KARLBOM

Bild: VÄNS­TER­PAR­TI­ET

DEMONSTRANTER. Fred, de­mo­kra­ti och so­ci­a­lism stod det på ban­de­rol­ler­na un­der en de­mon­stra­tion på Bäck­ga­tan i Var­berg 1985.

Bild: ANNIKA KARLBOM

FÖRS­TA MAJ. ”Det är vår tur nu” är par­ti­ets led­ord in­för årets rö­das­te helg.

Bild: HN ARKIV

TALARE. Un­der förs­ta maj 2005 stod Kjell-erik Karls­son i ta­lar­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.