Strand­ra­ce har körts för­ut

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Un­der­teck­nad öns­kar gö­ra ett på­pe­kan­de gäl­lan­de strand­ra­cet i Fal­ken­berg. Det skul­le in­te va­ra det förs­ta i sitt slag enär det har körts många så­da­na ti­di­ga­re, bland an­nat på Apel­vi­kens strand i Var­berg på ti­digt 1950-tal. Det ra­cet kör­des mel­lan två flagg­stäng­er, un­ge­fär i höjd med Johns Pla­ce och då­va­ran­de Vik­hyd­dan, allt­så vid vin­sur­far­nas pa­ra­dis. Cir­ka 3 000-4 000 åskå­da­re kom. Stan­dard­klas­sen 500cc vanns av ”Halm­stad”-gus­tav Johansson fö­re Lennart ”Hul­ten” An­ders­son. Speed­way­klas­sen vanns av Stel­lan Strandh, Fristad Borås, om jag minns rätt. Hul­ten led­de fi­na­len till sista pas­sa­gen av flagg­stång­en där hans tunga Nor­ton drev ur för långt så att Halm­stad-gus­tav smet för­bi på in­si­dan med sin BSA och vann.

Det kör­des blott en gång vill jag min­nas, ar­ran­gör var VMCC, en ut­bry­tar­klubb från VMK.

Man får ju hål­la med om att kö­ra ra­ce på stran­den var ju högst olämp­ligt och bör ju i dag av­slås på grund av mil­jö­vär­den, men skul­le ni än­då ge­nom­fö­ra det så är ni ic­ke först i Sve­ri­ge.

Kan på­pe­ka att farsan min, Al­got Svens­son, var be­sikt­nings­man och jag var där i de­pån. Med häls­ning­ar

Las­sa­bac­ka-jon­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.