Fakta: Vad gäl­ler sa­ken?

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* ”Jag an­ser att den rå­dan­de si­tu­a­tio­nen med våld­täk­ter, terror­dåd, bomb­hot, miss­han­dels­fall, ökad kri­mi­na­li­tet, är ett på­bör­jat in­bör­des­krig.” Om hen­nes på­stå­en­de från ju­li 2016 om att det på­går ett in­bör­des­krig in­om EU. * ”Dags att av­sät­ta lands­för­rä­dar­na? Jag fin­ner mig in­te i det­ta läng­re !!!! ” Au­gusti 2016 ef­ter SVT Ny­he­ter rap­por­te­ring om kri­ti­ken mot om­or­ga­ni­sa­tio­nen av po­li­sen. * ”Mus­li­mer är onds­ka och far­li­ga, vad svens­ka re­ge­ring­en gör i dag med si­na mos­ke byg­ge är att er­kän­na islam som en re­li­gi­on och då har mus­li­mer­na fått vad de be­hö­ver för att fort­sät­ta sitt upp­drag ...... ” Febru­a­ri 2014 i en kom­men­tar på Facebook.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.