As­sar Pe­ters­son – Ugg­larps sis­te kust­fis­ka­re

Hallands Nyheter - - Livets Gång - Per Ch Gunn­vall, Ugg­larp

Ha­vets skörd i form av röd­spät­ta, pigg­var, sjö­tunga, mak­rill, sill och vitt­ling - ha­vets kyck­ling - gav As­sar sin in­komst och oss al­la kust­bor till­gång till färsk fisk un­der en stor del av året.

As­sar blev Ugg­larp tro­gen un­der he­la sitt liv. Till­sam­mans med sin bror Ol­le över­tog de fä­der­ne­går­den i hör­net vid Ugg­larps­vä­gen och Fis­karsti­gen ef­ter si­na för­äld­rar Carl och Ma­ria Pet­ters­son.

Vi är många som minns al­la trev­li­ga prat­stun­der med min­nen från den tid då hans fast­rar drev ett kafé på Sal­le­ber­get fram till vå­ra da­gar då man kun­de hand­la fisk av As­sar di­rekt vid hans rens­bord i träd­går­den. Att hand­la på kri­ta var fullt möj­ligt men då fick man räk­na med att få sitt namn och sum­man må­lad på in­si­dan av dör­ren till fis­ke­bo­den. Ing­en vil­le se sitt namn där så kon­tant be­tal­ning var det som gäll­de.

Svea från Jämt­land blev en kär be­kant som un­der många år kom ner un­der som­mar­halv­å­ret till As­sar för att nju­ta av den skö­na kus­ten. Sam­ti­digt bi­drog hon till den triv­sam­ma stäm­ning­en hos As­sar och ord­na­de med bå­de fisk­mid­da­gar på som­ma­ren och krabb­fest un­der hös­ten.

Den sista kust­fis­ka­ren i Ugg­larp har gått bort och en lång tra­di­tion med kust­fis­ka­re har bru­tits. As­sar var en del av den le­van­de kust­byg­den och vi minns med gläd­je al­la trev­li­ga stun­der.

Bild: PRI­VAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.