DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan, 1992, ut­sågs la­bour­le­da­mo­ten

Bet­ty Boot­hroyd till den 154:e tal­man­nen i det brit­tis­ka un­der­hu­set. Va­let var hi­sto­riskt

ef­tersom al­la de fö­re­gå­en­de tal­män­nen ha­de va­rit, just, män. * För 30 år se­dan, 1987, för­bjöd det ame­ri­kans­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet Ös­ter­ri­kes pre­si­dent Kurt Wald­heim att be­sö­ka USA. Be­slu­tet gäll­de Wald­heim som pri­vat­per­son och be­rod­de på an­kla­gel­ser om krigs­för­bry­tel­ser un­der and­ra världs­kri­get. Wald­heim fri­a­des året där­på av en histo­ri­e­kom­mis­sion men för­blev in­ter­na­tio­nellt iso­le­rad un­der he­la sin man­dat­pe­ri­od. * För 45 år se­dan, 1972, lan­da­de den ame­ri­kans­ka rymd­far­kos­ten Apol­lo 16 sö­der om Ju­lön i Stil­la ha­vet, ef­ter att ha ge­nom­fört histo­ri­ens och USA:S fem­te be­man­na­de mån­färd. Om­bord be­fann sig ast­ro­nau­ter­na John Young, Char­les Du­ke och Tho­mas Mat­tingly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.