Grat­tis Jan­ne

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Jan­ne Berglund i Glom­men fyl­ler 70 år 28 april. Jan­ne som är född i Jön­kö­ping har ar­be­tat som för­s­kol­lä­ra­re och tjäns­te­man på kom­mun­kans­li­et. Han är ut­bil­dad för­s­kol­lä­ra­re och har ta­git en fil. kand. i pe­da­go­gik, so­ci­o­lo­gi och psy­ko­lo­gi.

Vid ett års ål­der blev Jan­ne ad­op­te­rad av en väl­fun­ge­ran­de fa­milj.

1980 flyt­ta­de Jan­ne från Gö­te­borg till Fal­ken­berg och han har i dag två barn och tre barn­barn och är sam­bo med Eva Al­freds­son.

Jan­nes sto­ra in­tres­se är musik i al­la for­mer, han spe­lar gi­tarr och sjung­er i mu­sik­grup­per­na Hal­lands flä­der och Goa grab­bar. Han är dess­utom en av dem som star­ta­de Ra­dio Wa­ke Up i Fal­ken­berg 2001, vars sty­rel­se han är ord­fö­ran­de i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.