10

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

...tim­mar på­gick riks­dags­de­bat­ten om ölets fram­tid i Sve­ri­ge för 40 år se­dan, 1977. Mel­lanö­let skul­le slu­ta säl­jas i livs­me­dels­bu­ti­ker på grund av det till­ta­gan­de ung­doms­fyl­le­ri­et. Men skul­le det by­tas ut mot van­lig pils­ner el­ler mot ett nytt folk­öl? Riks­da­gens kom­mu­nis­ter me­na­de att det he­la var en al­ko­hol­po­li­tisk sken­de­batt och la­de ned si­na rös­ter. Dä­ri­ge­nom av­gick pils­nerns fö­re­språ­ka­re med se­gern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.