Stort lob­by­ar­be­te för Var­bergs­tun­neln

VILL PÅ­VER­KA: Ann-char­lot­te Sten­kil (M) åk­te till riks­dags­hu­set på lunchmö­te när den na­tio­nel­la in­fra­struk­tur­pla­nen skul­le av­hand­las. – Det gäller att lig­ga i och be­va­ka Var­bergs in­tres­sen, sä­ger hon.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Anna Oscar­son 010-471 53 71 ∙ anna.oscar­son@hn.se

Som HN ti­di­ga­re har be­rät­tat är det många in­fra­struk­tur­pro­jekt som vill kom­ma med i den kom­man­de na­tio­nel­la in­fra­struk­tur­pla­nen för pe­ri­o­den 2018-2029.

Sex re­gi­o­ner i Sydsve­ri­ge, där­ibland Halland, sam­ver­kar se­dan hös­ten 2015 över re­gi­on­grän­ser­na. Det görs in­om in­fra­struk­tur­om­rå­det för att få ett hel­hets­tänk kring sam­hälls­ut­veck­ling­en.

REGIONERNA HAR ENATS kring pri­o­ri­te­ring­ar för den fram­ti­da in­fra­struk­tu­ren ge­nom ett po­si­tions­pap­per. Des­sa pri­o­ri­te­ring­ar pre­sen­te­ra­des un­der ons­da­gens lunchmö­te i riks­dags­hu­set i Stock­holm.

– Det känns hopp­fullt. Al­la vur­mar för sin ort men al­la re­gi­o­ner lyf­te Väst­kust­ba­nan som vik­tig att få med, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil.

Någ­ra sto­ra fö­re­tag fanns re­pre­sen­te­ra­de. Ul­ri­ka Ros­ling från Ikea, Le­na Ek från Söd­ra och So­ha­na Jo­sefs­son från Green Car­go be­rät­ta­de om hur be­ro­en­de de är av järn­vägs­trans­por­ter. Green Car­go skul­le kun­na kö­ra mer på järn­vä­gen än de gör i dag men det är fullt.

DAG HULTEFORS (M), ordförande i Re­gi­on Hal­lands till­väx­tut­skott, med­ver­ka­de. De hal­länds­ka riks­dags­le­da­mö­ter­na Jör­gen War­born (M), Mi­chael Svensson (S) och Jenny Pe­ters­son (M) satt ock­så med och lyss­na­de.

– Det pra­tas myc­ket om söd­ra Sve­ri­ge. Halland är långt och vi i Varberg har myc­ket sam­ar­be­te och ar­bets­mark­nads­re­gi­on norrut. Där­för blev jag li­te lug­nad när de lyf­te just Väst­kust­ba­nan, sä­ger

Ann-char­lot­te Sten­kil.

För­u­tom sträc­kan Var­berg­ham­ra åter­står det en bit mel­lan Äng­el­holm och Maria där det in­te är dub­bel­spår.

– Den här tå­go­lyc­kan vi­sar hur sår­bart det är när det in­te finns ett dub­bel­spår. Det var tur att vag­nar­na föll åt de hål­let de gjor­de.

I TIS­DAGS FICK kom­mu­nen be­ske­det från Tra­fik­ver­ket att job­ba vi­da­re med en pre­kva­li­fi­ce­ring av ent­re­pre­nö­rer in­för upp­hand­ling­en.

– Jag kän­ner mig trygg med att Tra­fik­ver­ket har med oss i för­sla­get till den na­tio­nel­la in­fra­struk­tur­pla­nen. Det här med upp­hand­ling­en var ett gott tec­ken. Se­dan är det re­ge­ring­en som be­slu­tar.

Slut­ligt be­sked om Var­bergs­pro­jek­tet kom­mer med i in­fra­struk­tur­pla­nen ger re­ge­ring­en i april 2018. Men Var­bergs kom­mun ar­be­tar vi­da­re med plan­pro­gram­met för den nya stads­de­len Väs­ter­port, sta­tions­om­rå­dets ut­form­ning och hamn­flyt­ten. Det fun­de­ras ock­så på hur sa­ker och ting ska lö­sas un­der bygg­ti­den.

”Al­la vur­mar för sin ort men al­la re­gi­o­ner lyf­te Väst­kust­ba­nan som vik­tig att få med”

ANN-CHAR­LOT­TE STEN­KIL (M) kom­mun­sty­rel­sens ordförande

LÅNG RE­SA FÖR MÖ­TE. Ann-char­lot­te Sten­kil (M) åk­te till riks­dags­hu­set för att be­va­ka Var­bergs in­tres­sen in­för fram­ta­gan­det av den nya in­ter­na­tio­nel­la

Bild: TO­MAS ONEBORG / SVD / TT

in­fra­struk­tur­pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.