Sol­si­dan tog hem ener­gipris

Hallands Nyheter - - Varberg -

TVÅÅKER: Varberg Ener­gi har fått pris för Årets an­lägg­ning av bransch­för­e­ning­en Svensk So­le­ner­gi. Pri­set får fö­re­ta­get för sol­cell­spar­ken Sol­si­dan som lig­ger ut­med E 6 ut­an­för Tvååker. Ju­ryns kri­te­ri­er hand­lar bå­de om eko­no­mi och tek­nik samt att an­lägg­ning­en ska mark­nads­fö­ras som ett bra ex­em­pel.

– Vi är verk­li­gen jät­te­stol­ta över att få ta emot det här pri­set. Ge­nom Sol­si­dan vi­sar vi att det är möj­ligt att sat­sa på ett stort sol­cell­s­pro­jekt för att bi­dra till om­ställ­ning mot ett mer håll­bart sam­häl­le, sä­ger Björn Sjö­ström, VD på Varberg Ener­gi i ett press­med­de­lan­de.

Varberg Ener­gi täv­la­de mot bland an­nat Vä­la köp­cent­rum i Helsing­borg och Hud­dinge sjuk­hus. Sol­si­dan in­vig­des i sep­tem­ber 2016 och är med si­na 9 312 sol­cell­spa­ne­ler, Sve­ri­ges störs­ta sol­cell­spark.

Bild: ERIKA ARNADOTTIR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.