Nu ska det prov­bor­ras un­der spå­ren

Hallands Nyheter - - Varberg - SIMON CARLS­SON 010 - 471 53 27 simon.carls­son@hn.se

Un­der hel­gen ge­nom­för Tra­fik­ver­ket prov­borr­ning­ar in­för tun­nel­byg­get. Ar­be­tet drar igång nat­ten mot lör­dag. – Vi hop­pas på för­stå­el­se från kring­bo­en­de, sä­ger Pär Wit­zell, på Tra­fik­ver­ket.

I ett ti­digt steg mot den fram­ti­da järn­vägs­tun­neln ge­nom Varberg ska Tra­fik­ver­ket i hel­gen ge­nom­fö­ra prov­borr­ning­ar.

– Pla­nen är att vi un­der tors­da­gen ska stäl­la upp och eta­ble­ra bor­rig­gen vid Ste­na Li­ne och bor­ra oss fram un­der vägen till spår tio, det vill sä­ga gods­spå­ret, sä­ger Pär Wit­zell, del­pro­jekt­le­da­re på Tra­fik­ver­ket.

NÄR SJÄL­VA PROVBORRNINGEN drar i gång kloc­kan halv ett nat­ten mot lör­dag är tan­ken att man ska ta sig från gods­spå­ret he­la vägen till spår ett, det vill sä­ga spå­ret när­mast järn­vägs­sta­tio­nen. Där­ef­ter star­tar man med borr­ning­en från and­ra hål­let, vid bus­spar­ke­ring­en.

– Vi har sett gam­la ar­kiv­bil­der när det ba­ra gick ett el­ler två spår väs­ter om sta­tio­nen, då lig­ger där som en ban­vall med grov sten ner mot vatt­net. Den lig­ger för­mod­li­gen kvar och då är det in­tres­sant att ve­ta om vi kan ta oss ige­nom den om vi stö­ter på den, sä­ger Pär Wit­zell och fort­sät­ter.

– Där­för vill vi bor­ra från bå­da håll, för att få en upp­fatt­ning om ut­bred­ning­en. Ett hin­der kan ju va­ra 20 cen­ti­me­ter brett el­ler en och en halv me­ter brett. Om man ska byg­ga en väg och vill ve­ta vad det är för ma­te­ri­al bor­rar man rakt ner. Nu ska vi för­sö­ka kom­ma ge­nom ban­val­len ho­ri­son­tellt Hur länge kom­mer ni hål­la på?

– Det är svårt att sva­ra på. Vi hop­pas på att det är mjuk och go le­ra he­la vägen, då kan vi va­ra kla­ra re­dan på lör­dag lunch, det är dröm­men. Och mar­dröm­men är om det till sto­ra de­lar är grov sten?

– Det kan man sä­ga, det är in­te för­del­ak­tigt, då mås­te vi grä­va ner al­la led­ning­ar i fram­ti­den. Det är ing­et op­ti­malt sce­na­rio, sä­ger Pär Wit­zell.

BO­EN­DE I NÄROMRÅDET har fått in­for­ma­tion i för­tid om att de kan för­vän­ta sig en del bul­ler un­der hel­gen. Men även ljud­ni­vån be­ror myc­ket på vil­ken typ av ma­te­ri­al som vän­tar un­der mark.

– Det är en kom­pres­sor till borr­ma­ski­nen och kom­mer vi ner i en mjuk le­ra är det lugnt, men blir det trögt kom­mer den job­ba gans­ka så högt. Det kanske hand­lar om 80-90 de­ci­bel vid själ­va bor­rig­gen.

Bild: ANNIKA KARLBOM

JÄTTEHÅL. Från hamn­om­rå­det ska Tra­fik­ver­ket bor­ra sig fram till gods­spå­ret på and­ra si­dan Öst­ra hamn­vä­gen. Un­der hel­gen ska man se­dan fort­sät­ta ta sig un­der spå­ren mot sta­tio­nen.

BORRNING.

De rö­da ring­ar­na mar­ke­rar var prov­borr­ning­ar­na star­tar in­nan de möts un­der spå­ren. De blåa ring­ar­na mar­ke­rar var man i maj ska sö­ka ef­ter ar­ke­o­lo­gis­ka fynd. Ung­e­fär­ligt lä­ge för borrning. Ung­e­fär­ligt lä­ge för prov­gro­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.