Klar­tec­ken för Åkul­la Ex­press

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCAR­SON 010-471 53 71 anna.oscar­son@hn.se

En buss­lin­je som kör mel­lan be­söks­mål i in­lan­det. Pro­jek­tet Åkul­la Ex­press har be­vil­jats när­ma­re 1,5 mil­jon kro­nor för att kny­ta ihop Var­bergs tätort med in­lan­det.

I dags­lä­get går det in­te att ta sig kol­lek­tivt va­re sig till Åkul­la bok­sko­gar el­ler till världs­ar­vet i Gri­me­ton. Var­bergs kom­mun pla­ne­rar där­för i sam­ar­be­te med Läns­sty­rel­sen i Halland för att ge­nom­fö­ra ett pro­jekt där man tes­tar om det finns ett in­tres­se för in­lands­tra­fik.

Även Hal­lands­tra­fi­ken är med i sam­ar­be­tet. Be­ställ­ning­ar där mås­te gö­ras ett år i för­väg så där­för kom­mer in­te lin­jen Åkul­la Ex­press att star­ta för­rän näs­ta som­mar.

– Vi vill pro­va om vi kan änd­ra möns­ter och få fler att åka kol­lek­tivt, sä­ger Ul­ri­ka Ry­lin, lands­bygds­sam­ord­na­re.

BUSSTUREN KOM­MER ATT gå till 13 oli­ka be­söks­mål och fle­ra av re­ser­va­ten i Åkul­la bok­sko­gar. En för­hopp­ning är att be­sö­kar­na kan be­ta av fle­ra av resmå­len på en och sam­ma dag. Kanske först gå en gui­dad vis­ning vid världs­ar­vet i Gri­me­ton och se­dan åka vi­da­re till nå­got an­nat stäl­le och äta lunch. Fy­ra tu­rer kom­mer att gå dag­li­gen un­der ju­ni och au­gusti. Hal­va maj och sep­tem­ber körs tu­ren på hel­ger.

FÖR­E­NING­EN LOKALT LEDD Ut­veck­ling Halland har be­vil­jat Åkul­la Ex­press 1 444 418 kro­nor till det tvåå­ri­ga pro­jek­tet. Det ska lag­lig­hets­prö­vas av Jord­bruks­ver­ket men enligt Ul­ri­ka Ry­lin är det mest for­ma­lia.

Vis­sa mål­grup­per be­räk­nas ha ex­tra stor gläd­je av buss­lin­jen till ex­em­pel stu­den­ter, ny­an­län­da, ar­bets­lö­sa, för­äld­ra­le­di­ga, bad­tu­ris­ter samt sär­skilt mil­jö­med­vet­na per­so­ner som öns­kar ta del av ett ak­tivt fri­lufts­liv och be­söks­mål på lands­byg­den.

– Vi är su­pergla­da och har job­bat med det är i ett halv­år. Nu skul­le vi ba­ra vil­ja kö­ra igång re­dan i som­mar, sä­ger Ul­ri­ka Ry­lin.

Bild: ANNIKA KARLBOM/ARKIV

MER TILLGÄNGLIGT. Näs­ta som­mar kan du ta bus­sen till världs­ar­vet i Gri­me­ton. Det blir ett av stop­pen på nya bussturen Åkul­la Ex­press.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.