Fak­ta:

Bör­jar gäl­la 1 maj

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Det nya kol­lek­tivav­ta­let ”RIB 17” teck­na­des i hös­tas. Av­ta­let kom­mer att bör­ja gäl­la den 1 maj och in­ne­bär bland an­nat att:

* Ob-tillägg på kväl­lar, nät­ter och hel­ger tas bort.

* Bil­tilläg­get som ti­di­ga­re kun­de för­hand­las fram lokalt tas bort.

* Grun­der­sätt­ning­en för en be­red­skaps­vec­ka höjs.

* Lar­mer­sätt­ning­en höjs.

* To­talt finns cir­ka 10 000 del­tids­brand­män i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.