Från rull­stols­bu­ren till ett liv på eg­na ben

FÖD­DES MED HJÄRNBLÖDNING: TRÄ­NING BLEV ERIKS RÄDDNING

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Vår­väd­ret har bör­jat kom­ma fram i Fal­ken­berg. Erik är klädd i skinn­jac­ka, boots och har sty­lat hår. Per­son­lig­he­ten ly­ser ige­nom väl­digt snabbt – glad, skämt­sam, en­vis och be­stämd. Det märks att han är en kämpe med stark vil­ja.

När Erik var yng­re satt han i rull­stol. Hjärn­blöd­ning­en från föd­seln ha­de på­ver­kat hans vänst­ra si­da och han kun­de in­te gå el­ler grep­pa med väns­ter hand. För­änd­ring­en bör­ja­de vid fem års ål­der, när hans mam­ma träf­fa­de Zvon­ko Ziv­ko­vic. Han var verk­sam in­om ka­ra­te och ha­de en egen klubb i Fal­ken­berg.

– När vi träf­fa­des tes­ta­de han mi­na re­flex­er och jag sva­ra­de li­te på re­flex­er­na. Då fick Zvon­ko hopp om att jag kun­de bli bätt­re. Det al­la trod­de var omöj­ligt trod­de han var möj­ligt och det blev min räddning, be­rät­tar Erik.

LÄ­KAR­NA HA­DE FÖRUTSPÅTT en fram­tid i rull­stol men det stop­pa­de in­te Erik och Zvon­ko till att för­sö­ka hit­ta en al­ter­na­tiv lös­ning. Även om Erik ha­de be­grän­sad rör­lig­het fick han öv­ning­ar som ut­ma­na­de des­sa grän­ser. Bland an­nat fick han trä­na på mo­to­ri­ken i väns­ter hand ge­nom att ploc­ka upp ka­plas­ta­var som han lek­te med som barn.

Erik Jo­hans­son föd­des tre må­na­der för ti­digt med en hjärnblödning. Enligt lä­kar­na skul­le han va­ra rull­stols­bu­ren he­la li­vet. Med stöd från fa­mil­jen trä­na­de Erik sig till ett liv på eg­na ben.

– DET VAR jät­tesvårt och job­bigt i bör­jan, men det blev bätt­re för var­je gång.

Lä­ka­re och re­ha­bi­li­te­rings­per­so­nal av­råd­de Erik från trä­ning och var tyd­li­ga med att det in­te skul­le fun­ge­ra.

– Pro­ble­met med vår­den är att de sät­ter al­la i fack ef­ter symp­tom, de ser in­te si­na pa­ti­en­ter som in­di­vi­der med oli­ka för­ut­sätt­ning­ar. Men det är in­te kons­tigt att de in­te

FÖR TI­DIGT FÖDD. Erik Jo­hans­son föd­des med hjärnblödning och satt i rull­stol som li­ten. Lä­kar­na trod­de att Erik skul­le va­ra rull­stols­bu­ren he­la li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.