Dufwa (S) vill mins­ka den psy­kis­ka ohäl­san

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

In­för gräns på an­tal ele­ver per skolku­ra­tor. Det tyc­ker Mar­cus Dufwa (S) som vill mins­ka ung­as psy­kis­ka ohäl­sa.

Mar­cus Dufwa, er­sät­ta­re för so­ci­al­de­mo­kra­ter­na och ordförande för SSU Halland, fö­re­slår i en mo­tion till full­mäk­ti­ge att Fal­ken­bergs kom­mun ska tillå­ta max 300 ele­ver per skolku­ra­tor.

– Det är ett stort pro­blem med all­de­les för få skolku­ra­to­rer i för­hål­lan­de till an­tal ele­ver. På många sko­lor kan det va­ra 600-700 ele­ver per ku­ra­tor, sä­ger han.

HAN PE­KAR PÅ att unga mår allt säm­re psy­kiskt och att en av de van­li­gas­te döds­or­sa­ker­na bland unga är själv­mord.

– Ung­as psy­kis­ka ohäl­sa på­ver­kas ut­av en rad av fak­to­rer. Det kom­mu­nen kan gö­ra är att job­ba för re­sur­ser i sko­lan, sä­ger han.

Dess­utom mo­tio­ne­rar han om att de nu­va­ran­de fy­sis­ka häl­so­kon­trol­ler­na ska kom­plet­te­ras med ett sam­tal hos skolku­ra­torn om ele­vens psy­kis­ka må­en­de.

– Pre­cis som man träf­far en sjuksköterska fö­re­stäl­ler jag mig att man ska ha lik­nan­de in­bo­ka­de sam­tal med skolku­ra­tor i sam­band med att man kol­lar res­ten av häl­san, sä­ger Mar­cus Dufwa.

I MOTIONEN SKRI­VER han att kost­na­den skul­le kun­na kom­pen­se­ras av ett bi­drag på 200 mil­jo­ner som den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka re­ge­ring­en till­sat­te 2015. Bi­dra­get var märkt för elev­häl­sa.

– När riks­dag och re­ge­ring­en av­sät­ter peng­ar är det en sig­nal på att det är en vik­tig frå­ga att ta itu med, sä­ger han.

Han tror att full­mäk­ti­ge kom­mer ta emot motionen väl.

– Fram­för allt bland yng­re le­da­mö­ter som vet hur unga i dag har det stres­si­ga­re med det nya be­tygs­sy­ste­met och mer prov, sä­ger han.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: PRIVAT

HOP­PAS PÅ GEHÖR. Mar­cus Dufwa (S) tror att de yng­re le­da­mö­ter­na i full­mäk­ti­ge kan va­ra mest po­si­ti­va till motionen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.