Mord ut­för­da av kvin­nor ovan­ligt

Ar­bo­ga­kvin­nan kan säl­la sig till ska­ra som bröt mönst­ret

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Ma­lin Ek­mark/tt

Bakom det död­li­ga vål­det finns van­ligt­vis en man som vid ett till­fäl­le dö­dar i af­fekt.

Att en kvin­na miss­tänks för pla­ne­rat mord, vid två oli­ka till­fäl­len, gör Arbogafallet ex­tremt ovan­ligt.

Men det finns fler fall som bru­tit mot mönst­ret.

– Det finns vis­sa en­sta­ka fall där kvin­nor pla­ne­rat ett brott där de haft eko­no­misk vin­ning, att de haft en liv­för­säk­ring el­ler så, sä­ger Jenny Yoursto­ne som fors­kat om kvin­nors vålds­brott.

–Men det van­li­gas­te är att det död­li­ga vål­det sker i af­fekt, att det finns ett miss­bruk och att det är en slump, sä­ger hon.

De se­nas­te 200–300 åren har kvin­nor stått för un­ge­fär tio pro­cent av det död­li­ga vål­det.

– Kvin­nor mör­dar näs­tan ute­slu­tan­de si­na män och si­na barn, sä­ger kri­mi­no­lo­gen Mikael Ry­ing, ex­pert på död­ligt våld.

När äld­re för­äld­rar ut­sätts för död­ligt våld från en dot­ter rik­tas vål­det van­ligt­vis mot mo­dern.

– Där hand­lar det of­ta om miss­bruk el­ler att man an­sett sig för­tryckt, sä­ger Mikael Ry­ing.

Ge­ne­rellt har kvin­nor som dö­dar of­ta nå­gon form av psy­ki­a­trisk pro­ble­ma­tik och har en ”tung ryggsäck” i form av psy­ko­so­ci­a­la pro­blem, enligt Jenny Yoursto­ne. När en kvin­na dö­dar sin man är det in­te ovan­ligt att hon själv ut­satts för hot och våld från man­nen och att hon plöts­ligt ut­sät­ter ho­nom för över­våld. In­te säl­lan i miss­bruks­re­la­te­ra­de re­la­tio­ner.

Men så finns fal­len som av­vi­ker kraf­tigt från de ge­ne­rel­la mönst­ren. Ex­em­pel­vis en ung kvin­na som 1996 med hjälp av tre and­ra per­so­ner dö­da­de sin man ut­an­för Norr­täl­je och se­dan för­sök­te att un­dan­rö­ja be­vi­sen, in­klu­si­ve krop­pen.

El­ler den tys­ka kvin­na som i Ar­bo­ga 2008 med ham­ma­re slog ihjäl två små barn som hon in­te kän­de. Bar­nens mam­ma at­tac­ke­ra­des ock­så och ska­da­des svårt. Mam­man lev­de till­sam­mans med en man som tys­kan ti­di­ga­re haft en re­la­tion med.

I As­kersund 2014 sked­de ett an­nat svart­sju­ke­mord som be­skrevs som ex­tremt ovan­ligt. Dels för att den unga kvin­nan mör­da­de en ri­val, dels ock­så för att hon se­dan styc­ka­de krop­pen.

Ett mord i Kn­ut­by 2004 ut­mär­ker sig ock­så som ex­tremt ovan­ligt för att kvin­nan där för­måd­des att dö­da en an­nan kvin­na på upp­drag av den­nes ma­ke.

Hin­se­berg ut­an­för Frö­vi är en av de an­stal­ter av sä­ker­hets­klass två där mord­döm­da kvin­nor kan ham­na – om de in­te döms till rätts­psy­ki­a­trisk tvångs­vård. Det är ock­så den an­stalt som har flest plat­ser.

Även Ystad, Sag­sjön (ut­an­för Lin­do­me) och Fä­ringsö (på Ekerö ut­an­för Stock­holm) har plat­ser med sä­ker­hets­klass två.

Anstalts­plat­ser av sä­ker­hets­klass ett, den högs­ta, finns in­te för kvin­nor.

Var kvin­nor­na ham­nar av­görs in­di­vi­du­ellt vid var­je fall när do­men vun­nit la­ga kraft, van­ligt­vis när ti­den för att över­kla­ga hov­rätts­do­men löpt ut.

FOTO: TT/ARKIV

Om det stämmer att den 42-åri­ga kvin­nan från Eskilstu­na för­mått and­ra att dö­da hen­nes far 2016 och hen­nes ma­ke 2015 – bå­da i an­slut­ning till en som­mar­stu­ga ut­an­för Ar­bo­ga – är fal­let ex­tremt ovan­ligt. Bil­den är från en häkt­nings­för­hand­ling i Väst­man­lands tings­rätt ti­di­ga­re i år.

FOTO: TT/ARKIV FOTO: TT/ARKIV

Att en kvin­na slår ihjäl barn som hon in­te kän­ner är myc­ket ovan­ligt. Men det är vad en tysk kvin­na gjor­de i Ar­bo­ga 2008.

Den så kal­la­de barn­flic­kan i Kn­ut­by för­måd­des att skju­ta ihjäl en an­nan kvin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.