För­äld­rar oro­as för val­borgs­fyl­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SAM­HÄL­LE. Val­borg är för många för­knip­pad med al­ko­hol och fyl­la. Var tred­je för­äl­der är oro­lig för att de­ras ton­års­barn ska dric­ka un­der hög­ti­den och än­nu fler är räd­da för att de­ras barn ska rå­ka il­la ut.

En un­der­sök­ning från or­ga­ni­sa­tio­nen IQ vi­sar att 58 pro­cent av de till­frå­ga­de för­äld­rar­na upp­ger att de kän­ner oro, mot­sva­ran­de siff­ra ifjol var 48 pro­cent. Det är allt fär­re för­äld­rar som kö­per ut till si­na barn, i stäl­let är det ge­nom äld­re sys­kon el­ler kom­pi­sar som unga får tag på al­ko­hol. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.