Här finns chans

Fors­kar­na ex­al­te­ra­de av ”su­per­pla­ne­ter”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Hit­tills har fors­kar­na upp­täckt när­ma­re 2 000 pla­ne­ter långt ut­an­för vårt eget sol­sy­stem. Men på vil­ka är chan­sen att hit­ta främ­man­de liv som störst?

I för­ra vec­kan pre­sen­te­ra­de fors­ka­re vid bland an­nat Har­vard Uni­ver­si­ty, USA, upp­täck­ten av en ”su­per­jord”, en främ­man­de pla­net långt ut­an­för vårt eget sol­sy­stem, en så kal­lad ex­opla­net.

– Det här är den mest in­tres­san­ta ex­opla­net jag har sett på fle­ra de­cen­ni­er, sä­ger Ja­son Ditt­mann, ast­ro­nom vid Har­vardsu­ni­ver­si­tet i USA, som lett fors­kar­grup­pen, till ny­hets­by­rån AFP.

Pla­ne­ten, med det for­mel­la nam­net LHS 1140b, lig­ger ”ba­ra” 40 ljusår bort och in­om den så kal­la­de ”Guld­locks­zo­nen”, där av­stån­det till den närms­ta stjär­nan är pre­cis la­gom stort för att fly­tan­de vat­ten ska kun­na fin­nas, en för­ut­sätt­ning för liv såsom vi kän­ner till det.

LHS 1140b är långt ifrån den förs­ta ex­opla­ne­ten vi har hit­tat och sä­ker­li­gen in­te den sista. Hit­tills har fors­kar­na kart­lagt cir­ka 2 000 ex­opla­ne­ter se­dan 1995 då den förs­ta upp­täck­tes.

En av de mest jord­li­ka är Kep­ler 186f som lig­ger på 500 ljusårs av­stånd från jor­den. Den är ba­ra 10 pro­cent stör­re än jor­den, men har tro­li­gen en yttem­pe­ra­tur på minus 85 gra­der Celsi­us. Det är för kallt för stör­re djur, men in­te för vis­sa mikro­or­ga­nis­mer.

Prox­i­ma b är ock­så ba­ra nå­got stör­re än jor­den. Pro­ble­met med den­na pla­net är dock att den har en myc­ket tajt ba­na runt sin stjär­na Prox­i­ma Cen­tau­ri med myc­ket ra­di­o­ak­tiv strål­ning som följd. Den­na pla­net är dess­utom tro­li­gen ”låst” på så sätt att pla­ne­tens ”dags­i­da” all­tid är vänd mot stjär­nan.

Den­na pla­net lig­ger på ba­ra 4,2 ljusårs av­stånd, vil­ket näs­tan är så nä­ra vi kan kom­ma en pla­net ut­an­för vårt eget sol­sy­stem. När­he­ten till Prox­i­ma b är dock re­la­tiv. Av­stån­det dit är näs­tan 40 bil­jo­ner kilo­me­ter. Med nu­va­ran­de tek­no­lo­gi skul­le vi be­hö­va fär­das i cir­ka 70 000 år in­nan vi kun­de ta de förs­ta ste­gen på pla­ne­tens yta.

En an­nan kan­di­dat är GJ1132B som ba­ra be­hö­ver 38 tim­mar på sig för att run­da sin egen stjär­na, var­för fors­kar­na tror att den lig­ger för nä­ra och är på tok för varm för att här­bär­ge­ra liv.

För­ra året upp­täck­te bel­ga­ren Mi­chaël Gil­lon det så kal­la­de Trap­pist-sy­ste­met på cir­ka 40 ljusårs av­stånd. Det är en an­sam­ling av sju pla­ne­ter varav minst tre lig­ger in­om den ”be­bo­li­ga zo­nen”. Pla­ne­ter­na lig­ger tätt sam­man­pac­ka­de i en om­lopps­ba­na runt sin stjär­na, en röd dvärg, mot­sva­ran­de Mer­ku­ri­us runt vår egen sol. Huruvi­da en pla­net finns in­om den ”be­bo­li­ga zo­nen” el­ler in­te bör dock tas med en stor ny­pa salt. Det sä­ger Sve­ri­ges främs­te ex­pert på ex­opla­ne­ter, Mal­colm Frid­lund, pro­fes­sor i astro­fy­sik vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la i Gö­te­borg samt Uni­ver­site­it Lei­den i Ne­der­län­der­na.

Av­stån­det till den närms­ta stjär­nan är ba­ra en pa­ra­me­ter. En an­nan, minst li­ka vik­tig, är at­mo­sfä­ren.

– Ve­nus lig­ger ock­så i den­na zon, men Ve­nus har 60 gång­er tä­ta­re at­mo­sfär än jor­den och har en yttem­pe­ra­tur på 500 gra­der Celsi­us. Det är så varmt att bly fly­ter. Och om des­sa pla­ne­ter har en at­mo­sfär vet vi ingen­ting om än­nu, sä­ger Mal­colm Frid­lund.

Trots att vi i dag kän­ner till ett par tu­sen ex­opla­ne­ter är be­vi­sen för de­ras ex­istens – än så länge – ba­ra in­di­rek­ta.

– An­ting­en mä­ter man va­ri­a­tio­ner i stjär­nans ljus­styr­ka el­ler hur stjär­nan rör sig längs syn­lin­jen, ef­tersom stjär­nans has­tig­het på­ver­kas av fö­re­koms­ten av pla­ne­ter. Det är där­för de fles­ta pla­ne­ter upp­täckts runt rö­da dvärg­s­tjär­nor, ef­tersom de ly­ser sva­ga­re än and­ra stjär­nor, sä­ger Mal­colm Frid­lund.

Finns det liv där ute?

– Mån­da­gar, ons­da­gar och fre­da­gar tror jag det. Pro­ble­met är att vi in­te vet hur li­vet på jor­den upp­stod, om det ba­ra var en slumpar­tad pro­cess el­ler en ”nöd­vän­dig­het” gi­vet de för­ut­sätt­ning­ar som fanns då. Så länge vi in­te vet det är det omöj­ligt att sä­ga, så jag har slu­tat att tro. Be­vis­li­gen har li­vet på jor­den ba­ra upp­stått en en­da gång.

Jo­han Nils­son/tt

FOTO: NASA

Av al­la ex­opla­ne­ter man hit­tat hit­tills är Kep­ler 186 kanske den mest jord­li­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.