Tuff kri­tik mot barn­för­hör i Kevin-fal­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

För snart 20 år se­dan hit­ta­des fy­ra­å­ri­ge Kevin död ut­an­för Ar­vi­ka.

Två brö­der, då fem och sju år gam­la, som er­kän­de mor­det pres­sa­des med le­dan­de frå­gor un­der långa för­hör, enligt en ny gransk­ning.

Sa­ra Land­ström, ex­pert på barn­för­hör och do­cent vid psy­ko­lo­gis­ka in­sti­tu­tio­nen vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, har gått ige­nom för­hö­ren i sam­ar­be­te med Da­gens Nyheter, som har gjort gransk­ning­en. Hon är djupt kri­tisk till hur för­hö­ren ge­nom­för­des och an­ser att för­hörs­le­dar­na sak­nar ett barn­per­spek­tiv.

–Det är väl­digt svårt för barn att hål­la isär käl­lor­na till oli­ka min­nen – vad man hört av and­ra, sett på tv, drömt. Barn vill dess­utom va­ra auk­to­ri­te­ter till lags, var­för det är enormt ris­ka­belt att fö­ra hy­po­te­tis­ka re­so­ne­mang i för­hör, sä­ger hon till tid­ning­en.

Bar­nen för­hör­des vid 31 till­fäl­len, in­klu­si­ve tre vall­ning­ar på brotts­plat­sen och tre ”sam­tal i skog och mark”.

Hon an­ser bland an­nat att för­hö­ren var för många och långa, att frå­gor­na var slut­na och le­dan­de samt att bar­nens svar ifrå­ga­sätts el­ler rät­tas ut­i­från po­li­sens te­o­ri­er.

–Jag för­står fak­tiskt in­te ens var­för de fort­satt att för­hö­ra bar­nen över hu­vud ta­get. En femå­ring som för­hörs så många gång­er är vil­lig att sä­ga vad som helst. I slu­tet sva­rar femå­ring­en ba­ra ”ja” och ”nej” på på­stå­en­den. Ibland ger för­hörs­le­da­ren ho­nom rätt, ibland fel. Ef­tersom frå­gor­na är så le­dan­de och för­hö­ren är så långa är det fullt möj­ligt att poj­kar­na sva­rar en­dast för att få gå där­i­från.

Mats Ny­lén, kom­mu­ni­ka­tions­chef vid po­lis­re­gi­on Bergs­la­gen, skri­ver på po­li­sens hem­si­da att me­to­der och ar­bet­sätt ut­veck­las på ett så­dant sätt att de in­te går att jäm­fö­ra med det som fanns 1998. I en in­ter­vju med P4 Värm­land sä­ger han att po­li­sen fort­lö­pan­de ut­veck­lar och för­fi­nar si­na ar­bets­me­to­der, bland an­nat ned hjälp av Bar­na­hus. (TT)

FOTO: TT/ARKIV

För­hö­ren med de två brö­der som se­na­re er­kän­de mor­det på fy­ra­å­ri­ge Kevin får kri­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.