TUNGVRICKANDE TITELKRAV.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Stat­li­ga me­di­er i Tadz­ji­kis­tan har se­dan för­ra vec­kan nya instruktioner om hur lan­dets pre­si­dent Emo­ma­li Rach­mon ska ti­tu­le­ras, rap­por­te­rar BBC. Var­je gång pre­si­den­ten om­nämns i ny­he­ter­na ska han kal­las ”Grun­da­ren av fred och na­tio­nell enig­het, na­tio­nens le­da­re, re­pu­bli­ken Tadz­ji­ki­stans pre­si­dent, hans ex­cel­lens Emo­ma­li Rach­mon”.

I so­ci­a­la me­di­er har de nya reg­ler­na gett upp­hov till bå­de skämt­sam­ma och upp­giv­na kom­men­ta­rer. En del har fö­re­sla­git att den of­fi­ci­el­la ti­teln ska ut­ö­kas med yt­ter­li­ga­re tit­lar såsom ”ska­pa­re av uni­ver­sum” och ”gub­ben i må­nen”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.