DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 40 år se­dan, 1977, döm­des tre med­lem­mar i Baa­der-me­in­hof-li­gan i Väst­tyskland till livs­tids fäng­el­se för mord. Den två år långa rät­te­gång­en ha­de dess­förin­nan kan­tats av skan­da­ler: en do­ma­re ha­de av­ske­dats för jäv, för­svars­ad­vo­ka­ter­na ha­de av­lyss­nats och två av li­gans med­lem­mar tog si­na liv i fäng­el­set. * För 50 år se­dan, 1967, ska­pa­de box­a­ren Mu­ham­mad Ali ru­bri­ker ge­nom att väg­ra gö­ra mi­li­tär­tjänst­gö­ring och skic­kas till kri­get i Vi­et­nam. Han straf­fa­des med att av­stäng­as från ame­ri­kansk box­ning i fem år och från­tas sin tung­vikts­mäs­tar­ti­tel. Ali ut­tryck­te ras­po­li­tis­ka skäl till sin väg­ran: han ha­de ing­et otalt med Vi­etcong, det var vi­ta ame­ri­ka­ner som stod för för­tryc­ket, för­kla­ra­de han. * För 85 år se­dan, 1932, upp­täck­tes ett vac­cin mot den fruk­ta­de vi­rus­sjuk­do­men gu­la fe­bern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.