Jät­te­ta­lang­er­na val­de Wic

INNEBANDY: VÄRVAR FRAMTIDSSPELARE En hand­full Ssl-klub­bar var på jakt ef­ter Filip Ka­len­tun och Adam Dahlqvist. Men de bå­da Lind­ås-ta­lang­er­na, som fyl­ler 19 se­na­re i år, har valt att ta ste­get till War­berg IC.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­son@hn.se

– Det är två fan­tas­tiskt duk­ti­ga ju­ni­or­lands­lags­män som jag har haft koll på gans­ka länge. De står för nå­got vi vill ha in i War­berg. Filip är en fy­sisk back som föl­jer med bra upp i an­fall och har en här­lig at­ti­tyd på pla­nen som vi be­hö­ver för­stär­ka med. Adam har tro­li­gen de mju­kas­te hand­le­der som nå­gon­sin kom­mer spe­la i den här klub­ben. Han har spel­för­stå­el­se och tek­nik på en ex­trem ni­vå, sä­ger sport­che­fen Kimmo Eskelinen.

DE BÅ­DA NY­FÖR­VÄR­VEN an­län­de till SWC un­der tors­da­gen ef­ter att ha åkt ner från Gö­te­borg. Det drog ut en aning på ti­den, men ha­de kanske sin för­kla­ring.

– Jag tog kör­kor­tet i dag, sä­ger Filip Ka­len­tun.

Kil­lar­na är föd­da 1998 och gjor­de 17 re­spek­ti­ve 19 po­äng i All­svens­kans grundse­rie. De har även va­rit ton­gi­van­de i Lind­ås Jas-lag som spe­la­de Sm-fi­nal (för­lust mot Jön­kö­ping).

– De är ett gäng i Lind­ås som hål­lit ihop någ­ra år - vem vet det kanske kom­mer fler, sä­ger Kimmo Eskelinen hem­lig­hets­fullt.

– War­berg är en proff­sig för­e­ning och man fick ett bra be­mö­tan­de från Kimmo och and­ra i klub­ben. Det ger en bra möj­lig­he­ter att bli nå­got stör­re, sä­ger Filip om sitt val av klubb.

– Man blev väl be­mött från se­kund ett. He­la för­e­ning­en känns fort­fa­ran­de som en Ssl-för­e­ning, sä­ger cen­tern Adam Dahlqvist. Det spe­la­de ing­en roll att la­get åkt ur?

– Nej in­te när jag skul­le gö­ra va­let. Det var sna­ra­re så att det in­te be­höv­de va­ra en nack­del. Det kan va­ra en för­del att eta­ble­ra sig i All­svens­kan in­nan man tar kli­vet till SSL, sä­ger Adam som haft Mi­ka Ko­ho­nen som fö­re­bild. Kimmo Eskelinen flin­kar in: – Förr el­ler se­na­re kom­mer de spe­la i SSL, det är jag över­ty­gad om. Det vik­ti­ga, och det gäller de fles­ta spe­la­re vi tar in, är att de fo­ku­se­rar på sin ut­veck­ling först och främst. Plus att de kan få va­ra med på en häf­tig re­sa. FILIP HAR SKRI­VIT på för två år och Adam är sig­nad på tre. Pix­bo var en av klub­bar­na som fick nob­ben.

– Det är ro­ligt att vi kan ta hit de störs­ta Gö­te­borgs-ta­lang­er­na i stäl­let för att de går till Pix­bo. Men vi har vi­sat stor tyd­lig­het kring vil­ka rol­ler de får och vad vi för­vän­tar oss av dem, me­nar Eskelinen.

NÄS­TA VEC­KA SPE­LAR bå­da U19 VM som går i Väx­jö. Lägret in­leds idag i Kal­mar.

– Man vil­le gö­ra klart det här nu, så man slip­per tän­ka på det. Må­let är så klart att slå fin­nar­na och ta Vm-guld, sä­ger Filip.

”Det är två fan­tas­tiskt duk­ti­ga ju­ni­or­lands­lags­män som jag har haft koll på gans­ka länge” KIMMO ESKELINEN

sport­chef

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

NOBBADE SSL. Lind­ås-spe­lar­na Adam Dahlqvist och Filip Ka­len­tun ha­de bå­da an­bud från Su­per­li­gan, men har valt spel i War­berg de kom­man­de sä­song­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.