As­sist­kung­en till­ba­ka - men i ”fel” trö­ja

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR ANDERSSON vik­tor.andersson@hn.se

Han fick in­te va­ra kvar när la­get gick upp i All­svens­kan och val­de att in­te kom­ma till­ba­ka när er­bju­dan­det kom. Nu be­rät­tar han om käns­lan att få spe­la i Fal­ken­berg igen, men i grön­svart trö­ja.

På fre­dag är den Fal­ken­bergs­fost­ra­de, även kal­lad ”en grön­svart Da­vid Beck­ham”, Jo­han Svahn för förs­ta gång­en till­ba­ka för att mö­ta sitt gam­la lag. Den här gång­en i en grön­svart Gais-trö­ja och in­te i en gul.

– Jag har sett fram emot mat­chen länge, det ska bli väl­digt kul. Sam­ti­digt känns det kons­tigt, jag har många vän­ner kvar i bå­de la­get och för­e­ning­en så det vo­re väl kons­tigt an­nars, sä­ger Jo­han Svahn.

HAN GÅR IN i mat­chen med en nyvun­nen kär­lek till fot­bol­len men än­då ner­vös för­vän­tan.

– Men det är forf­ta­ran­de en match som al­la and­ra, på­pe­kar han.

Jo­han Svahn väx­te upp i Fal­ken­berg och det var där han gjor­de sin se­ni­or­de­but. Han var se­dan med på en sju år lång re­sa, som han be­rät­tar ”gick bå­de upp och ner” och där höjd­punk­ten var när la­get gick upp i All­svens­kan 2013. Där tog den slut, han fick trots att det ha­de lo­vats, in­te föl­ja med på kli­vet upp i All­svens­kan.

– Jag har inga hard fe­e­lings från då. Fot­boll är kons­tigt ibland och sa­ker han­te­ras på vis­sa sätt, det är in­te kons­tigt, det hän­der he­la ti­den, be­rät­tar han.

Så det var in­te an­led­ning­en till att du in­te val­de att kom­ma hem till Fal­ken­berg i år, trots att ni ha­de kon­takt?

– Nej, det är många sa­ker man får väga in. Vi ha­de pra­tat li­te grann men så som det blev pas­sa­de det bätt­re för mig och min flick­vän som fick jobb i Gö­te­borg. Och jag vil­le tes­ta nå­got an­nat, jag vet hur Fal­ken­berg fun­kar och nu är jag jät­te­nöjd, be­rät­tar han.

Men vad har du för käns­lor för

klub­ben?

– De är po­si­ti­va. Klart la­get är i mitt hjär­ta, jag var ju där i sju sä­song­er.

Det blir dock in­te gam­la IP du får kom­ma till­ba­ka till, ut­an en helt ny are­na, hur kän­ner du kring det?

– Det är pre­cis vad de be­höv­de, bå­de som klubb och som stad. Även om Fal­ken­berg fick någ­ra gra­tis­po­äng där var­je år så var det in­te det bäs­ta stäl­let.

Jo­han Svahn som i fjol ha­de en ka­non­sä­song i Vär­na­mo och vann he­la Su­pe­ret­tans as­sist­li­ga be­rät­tar att han fort­fa­ran­de föl­jer sitt gam­la lag och tror att de har al­la möj­lig­he­ter att ta sig upp­åt.

– Det kan va­ra svårt för ett lag som in­te vann så många mat­cher för­ra året och i år har en press på sig att bör­ja vin­na, det är en om­ställ­ning. Men det är en jämn se­rie och en vinst kan be­ty­da det mo­men­tum som be­hövs.

In­led­ning­en på sin sä­song är han in­te helt nöjd med men sä­ger att han ser po­si­ti­va sa­ker.

– Det har in­te bli­vit som vi ve­lat och jag kän­ner att det finns en press bå­de in­om la­get, som jag tyc­ker är väl­digt bra och ut­i­från, så gi­vet­vis mås­te vi bör­ja vin­na mat­cher. Jag tyc­ker att vi va­rit bra i pe­ri­o­der och nu se­nast mot Helsing­borg vi­sa­de vi li­te mer och fick ut li­te mer av var­je spe­la­re. Det ska vi byg­ga vi­da­re på. För egen del kän­ner jag att jag kan myc­ket bätt­re.

Bild: JÖR­GEN JARNBERGER/BILDBYRÅN

PÅ PLATS IGEN. Jo­han Svahn är för förs­ta gång­en till­ba­ka i Fal­ken­berg för att mö­ta sitt gam­la barn­dom­slag. Li­ve­rap­por­te­ring HN li­ve­rap­por­te­rar från Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na från kloc­kan 19.00 på www.hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.