”Många är nöj­da med en po­äng här”

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR ANDERSSON vik­tor.andersson@hn.se

Vid 21-ti­den på fre­dag ser nog bå­de Fal­ken­berg och Gais att de in­kas­se­rat årets förs­ta se­ger. Hasse Eklund har det i al­la fall klart för sig. – Vi be­hö­ver bör­ja vin­na mat­cher.

Det är två lag i be­hov av po­äng i fre­da­gens match mel­lan Fal­ken­berg och Gais. Bå­da la­gen står på noll i vinst­ko­lum­nen hit­tills.

– Det som är po­si­tivt än så länge är att vi är svårslag­na men det är klart att vi be­hö­ver vin­na mat­cher, sä­ger Fal­ken­bergs trä­na­re Hasse Eklund. Hur vik­tigt är att det att få förs­ta se­gern, spe­ci­ellt på den nya are­nan?

– Man vill all­tid ha en stark hem­mas­ta­tistik och kän­na att mot­stån­dar­na har det job­bigt här. Många lag är gla­da över en po­äng när de kom­mer hit och vi har haft det tufft att få till det.

Trots noll seg­rar är Hasse Eklund i gott mod in­för mat­chen.

– Vi var li­te be­svik­na ef­ter mat­chen mot Åtvi­da­berg där vi mis­sa­de fle­ra kla­ra chan­ser men det har vi ska­kat av oss. Vi har haft bra trä­ning­ar i vec­kan.

På ska­de­fron­ten har det ock­så ljus­nat en aning. Daniel Jo­hans­son spe­la­de 45 mi­nu­ter i tis­da­gens U21match mot Ut­sik­ten och är med i trup­pen mot Gais.

– To­bi­as Englund räk­nar vi ha i trä­ning igen näs­ta vec­ka.

När det kom­mer till vad som in­te rik­tigt har fun­kat ser Eklund pro­blem i bå­da än­dar­na av pla­nen.

– För­svars­spe­let har vi job­bat på. När det kom­mer till an­falls­bi­ten ser jag stor po­ten­ti­al i bå­da Erik Pärs­son och Vik­tor Gö­tes­son, de be­hö­ver ba­ra er­fa­ren­het. Vad blir nyc­keln mot Gais?

– Att vi har bra kon­troll på de­ras två for­wards och att vi kla­rar av att hål­la ett högt tem­po.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.