Vm-pre­miär: Han­cock kan ta sitt fem­te guld

Vm-se­ri­en i speedway

Hallands Nyheter - - Sporten - HEN­RIK SKIÖLD TT

Greg Han­cock, 46, de­bu­te­ra­de i Vm-se­ri­en re­dan 1995. I mor­gon in­le­der ame­ri­ka­nen jak­ten på sitt fem­te guld. En som in­te blir för­vå­nad om han lyc­kas är Stefan Andersson Skill, Han­cocks lag­le­da­re i Pi­ra­ter­na: – Greg går in­te in i en sä­song om han in­te kän­ner sig mo­ti­ve­rad och hung­rig.

Han­cock kör­de i 15 sä­song­er för Ros­pig­gar­na i Hall­sta­vik in­nan han byt­te till Pi­ra­ter­na i Mo­ta­la. Där är han kvar. Elit­se­ri­en bör­jar in­te för­rän den 9 maj, men in­ter­na­tio­nellt drar speed­way­sä­song­en igång på all­var på lör­dag kväll – med den förs­ta del­täv­ling­en av tolv i Vm-se­ri­en.

I Kr­sko, Slo­ve­ni­en, bör­jar Han­cocks för­sök att för­sva­ra fjol­å­rets Vm-ti­tel. Skul­le han lyc­kas blir det fem­te ti­teln – 20 år ef­ter den förs­ta 1997. Då fat­tas ba­ra ett guld för att säl­la sig till mesta mäs­tar­na To­ny Ric­kards­son och Ivan Mau­ger.

STEFAN ANDERSSON SKILL får nå­got varmt i blic­ken när han pra­tar om Greg Han­cock.

– Att han kan va­ra på den ni­vå han är sä­ger myc­ket om hans pas­sion för mo­tor­cy­kelspor­ten. Han ser in­te speedway som ett jobb. Han kän­ner in­te pres­sen att le­ve­re­ra he­la ti­den ut­an han äls­kar att kö­ra speedway, sä­ger Andersson Skill. Är han li­ka mo­ti­ve­rad som ti­di­ga­re?

– Ja, om man lyss­nar på ho­nom själv och ser vad han gör. Han är en kil­le som bor­de va­ra gans­ka mätt och ha vin­tern till att slap­pa på, men han trä­nar hur myc­ket som helst och tes­tar nya gre­jor. Han är li­te som Ric­kards­son var på sin tid. Han var in­te nöjd ut­an vil­le ut­veck­la trots att han var li­te äld­re. Det gör Greg ock­så.

HAN­COCKS AVSLAPPNADE STIL är nå­got som all­tid im­po­ne­rat på Pi­ra­ter­nas bas.

– Han kom­mer all­tid sist ut ur om­kläd­nings­rum­met och jag får tja­ta på ho­nom för att vi snart ska in på ba­nan för pa­ra­den. Men när han kom­mer ut, när ove­ral­len är på – då har han en helt an­nan blick. Med en kvart kvar till förs­ta åket kopp­lar han på.

– Det är gans­ka unikt och kan du hit­ta den ba­lan­sen och det själv­för­tro­en­det är gans­ka myc­ket vun­net.

Pi­ra­ter­na har tre fö­ra­re i Vm­se­ri­en, för­u­tom Han­cock även rys­sen Emil Saj­fut­di­nov och dansken Ni­els-kristi­an Iver­sen. Det kan bli fy­ra om re­ser­ven Pe­ter Kil­de­mand får kö­ra.

Stefan Andersson Skill vet vad han gör minst tolv lör­dags­kväl­lar fram till sent i ok­to­ber, men det är med blan­da­de käns­lor han föl­jer Gp-täv­ling­ar­na via tv.

– Man sit­ter klist­rad och man sit­ter klist­rad fram­för da­torn på sön­da­gar­na när de kör i pols­ka li­gan. Det är så kort tid till vå­ra mat­cher på tis­da­gar­na. Får du en ska­da där på lör­da­gen el­ler sön­da­gen är det in­te myc­ket att spe­la på.

– Är­ligt ta­lat är det skit­ner­vöst, jäv­ligt job­bigt.

ANTONIO LINDBÄCK och Fred­rik Lind­gren är svens­kar­na som får plats i årets Vm-se­rie. För förs­ta gång­en på många år kva­la­de in­te Andre­as Jons­son in.

Ros­pig­gar­nas Jacob Thors­sell är klubb­kom­pis med Lind­gren i Wol­ver­hamp­ton i eng­els­ka li­gan.

– Han är en god vän till mig och vi kör i sam­ma lag och bor ihop där. Jag vet hur hårt han käm­par för det här. Han är väl­digt se­ri­ös med al­la bi­tar.

– Jag hop­pas verk­li­gen att det loss­nar för ho­nom, sä­ger Thors­sell.

Stefan Andersson Skill tror på en rik­tigt vass se­rie.

– Det kan bli en av de bäs­ta sä­song­er­na på väl­digt många år. Du har ing­en du kan sä­ga re­dan nu in­te blir världs­mäs­ta­re. Det är 15 fö­ra­re som fak­tiskt kan vin­na ett GP. Jag kom­mer in­te ihåg se­nast det var så och det är sko­jigt.

Ar­kiv­bild: MIKAEL FRITZON

VETERAN. 46-åri­ge Greg Han­cock (i mit­ten) bör­ja­de kö­ra i Vm-se­ri­en re­dan 1995. Nu sik­tar han på ett fem­te Vm-guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.