Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Sporten -

Årets Vm-se­rie be­står av tolv Gp-täv­ling­ar, en mer än för­ra året. Två av­görs i Sve­ri­ge. * 29 april: Kr­sko, Slo­ve­ni­en. * 13 maj: Wars­za­wa, Po­len. * 27 maj: Dau­gav­pils, Lett­land. * 10 ju­ni: Prag, Tjec­ki­en. * 24 ju­ni: Hor­sens, Dan­mark. * 22 ju­li: Car­diff, Stor­bri­tan­ni­en. * 12 au­gusti: Må­lil­la. * 26 au­gusti: Gor­zow Wi­el­ko­pol­ski, Po­len. * 9 sep­tem­ber: Te­te­row, Tyskland. * 23 sep­tem­ber: Stock­holm. * 7 ok­to­ber: To­run, Po­len. * 28 ok­to­ber: Mel­bour­ne, Austra­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.