Dans:

Egen dag på Ko­me­di­an­ten

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

fi­ras Dansens Dag på Ko­me­di­an­ten i Varberg. Lo­ka­la dan­sa­re står på scen, som grup­pen Di­ver­si­ty och so­lo­dan­sar­na Til­da Martinsson och Mar­cus Sjöstrand. Dess­utom vi­sas två num­mer ur fö­re­ställ­ning­en Te­a­ti­me och Parkin­son­grup­pen står på scen. 15.00 dan­sar Emi­lia Wärff och Ma­lin Rön­ner­man ur dans­kom­pa­ni­et Spinn fö­re­ställ­ning­en Kur­va­tur. Kur­va­tur har bland an­nat spe­lats på Dansens Hus och Hi­sto­ris­ka Mu­se­et i Stock­holm. ”Två dan­sa­re ut­ma­nar ba­lans­punk­ten sinse­mel­lan. Kur­vor, lin­jer, bå­gar, av­stånd och mö­ten, allt finns i en sling­ran­de asym­met­risk du­ett. Dans­kom­pa­ni­et Spinn fort­sät­ter att ut­veck­la dans­kons­ten och sät­ta rö­rel­se och kropp i fo­kus i ett nytt verk för nya plat­ser”, skri­ver kom­pa­ni­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.