Skarp kri­tik mot

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MARIA DOMELLÖF-WIK

ISCENSATT DOKUMENTÄR

Det är is­kallt, obe­hag­ligt, från­stö­tan­de och vid­rigt. Es­te­ti­ken är full­än­dad, ci­vi­li­sa­tions­kri­ti­ken svi­der där den ska.

Helst vill vi väs­ter­län­ning­ar in­te se det här. Vi vill in­te ens pe­ri­fert kän­nas vid de ri­ka, vi­ta stor­viltstu­ris­ter som re­ser till Na­mi­bia för att nö­jes­skju­ta sa­van­nens dyr­ba­ras­te djur, ta sel­fi­es med bytet – så kal­la­de trofé­bil­der – och kän­na ad­re­nalin­kic­kar. Kanske max­i­me­ra upp­le­vel­sen med en jakt­trofé att ta med hem. Det upp­stop­pa­de hu­vu­det ef­ter en ti­di­ga­re så ma­je­stä­tisk gi­raff, an­ti­lop, gnu, zeb­ra, eland el­ler vat­ten­buf­fel. Nu lik­stel, med glasar­tad blick.

En me­ta­for så god som nå­gon för väs­ter­län­ning­ars egen­mäk­ti­ga för­fa­ran­de och cy­nis­ka glo­ba­la rov­drift.

Hur kan des­sa tu­ris­ter än­nu oho­tat ex­i­ste­ra, med sin öns­kan att vri­da till­ba­ka kloc­kan till ko­lo­ni­a­lis­mens da­gar, och stå­en­de i nå­got buskage på sa­van­nen ut­ro­pa sig till ci­vi­li­sa­tio­nens her­rar och härs­ka­rin­nor?

Safari är en en­da lång plåg­samt de­tal­je­rad stu­die i de klass- och makt­struk­tu­rer som rå­der i vår post­ko­lo­ni­a­la värld.

SAFARI Re­gi: Ul­rich Seidl Ös­ter­ri­ke, 2016 (91 min)

ÖSTERRIKISKE UL­RICH Seidl har ge­nom åren grans­kat sex­tu­rism, mi­gra­tion och män­ni­skors dunk­la, per­ver­te­ra­de si­dor, i kom­pro­misslö­sa fil­mer som Hund­da­gar, Ex­port/im­port och Pa­ra­distri­lo­gin: Kär­lek, Tro och Hopp.

Här vän­der han ka­me­ra­sik­tet mot stor­vilts­jakt som fe­no­men, blott­läg­ger de­talj­rikt själ­va jak­ten, och slak­ten men be­rör ock­så i isan­de still­bil­der och rör­li­ga stil­le-

ben dess kon­se­kven­ser.

Det här är mer än ut­stu­de­rad pro­vo­ka­tion och ly­tesko­mik. Det är en at­tack mot vår väs­ter­länds­ka livs­stil, vi­su­ellt dri­ven till sin ex­trem, där som­li­ga män­ni­skor kon­stant – och ut­an sam­vets­be­tänk­lig­he­ter – tri­um­fe­rar på and­ras be­kost­nad.

Den här do­ku­men­tä­ren får det att vän­da sig i ma­gen på mig gång på gång. Plå­ga­de ska­de­skjut­na djur. Ett äc­kel som kul­mi­ne­rar, och det med be­sked, då en väl­dig gi­raff his­sas upp på en jeep, forslas till jakt­far­mens slak­te­ri för att flås, töm­mas på blod och ma­gin­ne­håll och slut­li­gen bit för bit så­gas itu, för­vand­las till skinn, hu­vud att hänga på väg­gen i ett rikt hem, kött samt di­ver­se ben­res­ter för orts­be­folk­ning­en att hung­rigt gna­ga på.

ARBETSORDNINGEN är gi­ven: det är in­te jakt­tu­ris­ter­na själ­va ut­för den slaf­si­ga slak­ten. Pre­cis li­ka li­te som du som kon­su­ment be­hö­ver tän­ka på blod i köp­cent­ru­mets sva­la kött­disk, med si­na hy­gi­e­nis­ka vac­cum­för­pack­ning­ar.

Fil­mens slakt sker långt från de sva­la sa­long­er där par i oli­ka åld­rar, för­äld­rar och barn samt farmä­ga­ren och hans hust­ru i in­ter­vju­er rätt­fär­di­gar sin på­kos­ta­de hob­by, det ad­re­nalin­påslag de får, etik, gräns­drag­ning, ra­sism, sin syn på orts­be­folk­ning­en och på sa­van­nens oli­ka djur.

Na­i­vi­te­ten är skräm­man­de, var­je tan­ke om eget an­svar ly­ser med sin från­va­ro

I fil­men var­vas när­mast sti­li­se­ra­de bil­der och in­ter­vju­se­kven­ser med jaktsce­ner och be­sök hos orts­be­folk­ning­en som får kla­ra sig bäst de kan på slak­te­ri­av­fall. Just här lik­nar Ul­rich Seid­ls film Hu­bert Sau­pers mäs­ter­li­ga dokumentär Dar­wins mar­dröm om in­plan­te­ring av Ni­lab­bor­re i Vik­to­ri­a­sjön i Tanzania, och den cy­nis­ka ex­plo­a­te­ring av lo­kal­be­fok­ning­en som där följ­de.

En för regissören ka­rak­tä­ris­tisk galg­hu­mor lät­tar upp i Safari, som än­då känns som det mest natt­svar­ta som går att se på bio just nu.

TROFÉER. Men Ul­rich Seid­ls film Safari är en svi­dan­de upp­gö­rel­se med stor­viltjak som tu­rism och en

Bild: TRI ART

obe­hag­lig och vid­rig på­min­nel­se om den väs­ter­länds­ka ci­vi­li­sa­tio­nens rov­drift och ut­nytt­jan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.