FILMSPANING

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MARIA DOMELLÖFWIK 031-62 41 48 maria.do­mel­lof@gp.se

Film­värl­den sör­jer Jo­nat­han Dem­me, Can­nesju­ryn är ut­sedd och sym­fo­ni­ver­sio­nen av La La Land kom­mer till Gö­te­borg.

Mu­si­ka­liskt upp­hot­tad: La La Land

Många öpp­na­de för­be­hålls­löst si­na hjär­tan för Da­mi­en Cha­zel­les mu­si­kal La La Land, som vann sex Oscars in­te minst för bäs­ta ori­gi­nal­mu­sik och ori­gi­nalsång. Den spi­ran­de ro­man­ti­ken mel­lan Se­basti­an (Ry­an Gos­ling) och Mia (Em­ma Sto­ne) till ljuv mu­sik kan tyc­kas svår att top­pa. Nu kom­mer än­då en kam­mar­mu­si­ka­lisk hyll­ning: La La Land in con­cert, med fil­men på stor­duk och film­mu­si­ken fram­förd li­ve av Stock­holm con­cert or­chest­ra un­der led­ning av finsk-ame­ri­kans­ke di­ri­gen­ten Erik Ochs­ner. 29 ok­to­ber gäs­tar kon­sert­ver­sio­nen av La La Land Scan­di­na­vi­um i Gö­te­borg.

Värd en tyst mi­nut: Jo­nat­han Dem­me

Han må va­ra all­ra mest känd för sin mäs­ter­li­ga, kon­stant obe­hag­li­ga, skräck­film När lam­men tyst­nar. Men regissören Jo­nat­han Dem­me var en unik röst i Hol­ly­wood, som ristat in sig i film­histo­ri­en. In­te minst för sitt mod att 1993, först av al­la, gö­ra Hol­ly­wood­film om sjuk­do­men aids: Phi­la­del­p­hia med Tom Hanks. Gangs­ter­ko­me­din I vil­das­te la­get, den po­li­tis­ka thril­lern The man­chu­ri­an can­di­da­te (hans ny­in­spel­ning av Hjärn­tvät­tad från 1962), dra­mat Rachel get­ting mar­ri­ed och mu­sik­do­ku­men­tä­ren Stop ma­king sen­se om Tal­king He­ads till­hör höjd­punk­ter i en ly­san­de kar­riär kan­tad av mu­sik.

I Can­nesju­ryn: Ma­ren Ade

Den konst­när­li­ga och tänk­vär­da tys­ka ko­me­din Min pap­pa To­ni Erd­mann var en av Guld­palmsfa­vo­ri­ter­na vid för­ra årets filmfes­ti­val i Can­nes. I år sit­ter fil­mens re­gis­sör Ma­ren Ade i ju­ryn för den pre­stige­fyll­da film­täv­ling­en, där hon får säll­skap av bland and­ra och frans­ka regissören

Pedro Al­modóvar.

av

Will Smith, Jes­si­ca Chas­tain Ag­nès Ja­oui, un­der led­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.