ARN: Slapp be­ta­la frakt på av­be­ställd va­ra

Hallands Nyheter - - Konsument - GABRIELLA MOHOFF 031-62 42 75 gabriella.mohoff@gp.se

Kvin­nan be­ställ­de en fyr­hju­ling, men änd­ra­de sig in­om någ­ra tim­mar. Trots det fick hon fak­tu­ra på frak­ten.

Kvin­nan be­ställ­de en fyr­hju­ling på nä­tet av fö­re­ta­get Su­per­bil­ligt i Väs­terås. Be­ställ­ning­en gjor­des sent på kväl­len och re­dan un­der nat­ten, kloc­kan 03.24, med­de­la­de hon att hon ha­de ång­rat kö­pet. Trots det fick hon be­sked av frakt­fir­man att le­ve­ran­sen var på väg. Hon lyc­ka­des av­bry­ta, men Su­per­bil­ligt kräv­de bå­de le­ve­rans- och re­tur­kost­nad av fyr­hju­ling­en, ef­tersom bo­la­get självt bli­vit fak­tu­re­rat för kost­na­den, to­talt 2 620 kro­nor.

Kvin­nan me­nar i sin an­mä­lan till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN) att det in­te kan ha hun­nit upp­stå någ­ra kost­na­der, ef­tersom hon ång­ra­de kö­pet så snabbt.

Fö­re­ta­get mott­sät­ter sig kra­vet och sä­ger att va­ran skic­ka­des ut da­gen ef­ter be­ställ­ning och att ång­er­mej­let läs­tes först se­dan fyr­hju­ling­en läm­nat bo­la­get. Kun­den skall där­för be­ta­la frakt och ad­mi­nist­ra­tions­av­gift.

Nämn­den re­kom­men­de­rar Su­per­bil­ligt att ta till­baks sitt krav mot kun­den, ef­tersom den­ne in­te skall drab­bas av att fö­re­ta­get har bris­tan­de ru­ti­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.