ARN: Kund får ång­ra köp av rid­byx­or

Hallands Nyheter - - Konsument - ANNA LILJENBERG 031-62 42 14 anna.liljenberg@gp.se

Rid­byx­or­na som köp­tes på nä­tet vi­sa­de sig va­ra för små. Men kun­den fick in­te peng­ar­na till­ba­ka.

Kun­den be­ställ­de ett par rid­byx­or i stor­lek 38. Men när hon pro­va­de dem var de för små och hon tror att de an­ting­en är fel­mar­ke­ra­de el­ler fel­syd­da. Hon re­kla­me­ra­de sam­ma dag och vil­le få till­ba­ka si­na 892 kro­nor.

Jan­ker Ridsport & Bro­dyr mot­sät­ter sig kra­vet ef­tersom kun­den in­te skic­kat till­ba­ka byx­or­na i den ur­sprung­li­ga på­sen, dess­utom fanns in­te de eti­ket­ter som föl­jer med pro­duk­ten kvar. Byx­or­na är var­ken fel­syd­da el­ler fel­märk­ta.

ARN All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den ger kun­den rätt. Hon har enligt di­stans­av­talsla­gen rätt att hä­va kö­pet ef­tersom hon ång­rat sig in­om ång­er­fris­ten.

Frå­gan är då om hon ska få till­ba­ka sam­ma sum­ma el­ler om säl­ja­ren ska ha rätt till ett vär­de­minsk­nings­av­drag. Men det fak­tum att byx­or­na sak­nar bå­de ori­gi­nalpå­se och eti­ket­ter in­ne­bär in­te att va­rans vär­de mins­kat. Där­för ska kun­den få till­ba­ka de peng­ar hon be­ta­lat för byx­or­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.