Lö­ne­ga­pet ökar vi­sar Lo-sta­tistik

ARBETSMARKNAD: Lö­neskill­na­der­na mel­lan ar­be­ta­re och tjäns­te­man är stör­re än nå­gon­sin. Tjäns­te­män­nen tjä­nar 47 pro­cent mer i må­na­den. Svenskt Nä­rings­liv de­lar in­te LO:S bild av lö­ne­lä­get.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Förs­ta maj är i an­tå­gan­de och ar­be­tar­rö­rel­sen har möj­li­gen en del att fun­de­ra på när det gäl­ler lö­ne­ut­veck­ling.

Ga­pet mel­lan ar­be­ta­res och tjäns­te­mäns lö­ner har ökat kon­stant se­dan 1994 och blir stör­re för var­je år, rap­por­te­rar LO i sin se­nas­te rap­port.

Per Svensson (S), op­po­si­tions­råd i Falkenberg, tyc­ker in­te att det här är en bra ut­veck­ling.

– So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är ett ar­be­tar­par­ti och ar­be­tar för att klyf­tor­na i sam­häl­let ska mins­ka. Då är det själv­klart så att vi vill att ar­be­tar­nas lö­ner häng­er med i ut­veck­ling­en.

Han tyc­ker det är svårt att av­gö­ra vad som är ett rim­ligt lö­ne­gap mel­lan ar­be­ta­re och tjäns­te­män.

– Det vik­ti­ga är att al­la ska kun­na le­va på sin lön och ha ett gott liv oav­sett yr­ke. I Sve­ri­ge ska män­ni­skor kun­na le­va på en hel­tids­an­ställ­ning.

– Där skil­jer vi oss från bor­ger­lig­he­ten, som i stäl­let vill sän­ka lö­nen får job­ben som de an­ser va­ra enk­la. He­la ar­be­tar­rö­rel­sen tyc­ker att det ska lö­na sig att ar­be­ta hårt, sä­ger Per Svensson.

Lö­ner­na i Sve­ri­ge är främst en frå­ga för ar­bets­mark­na­dens par­ter. Det är centralt i den svens­ka mo­del­len och ingen­ting som po­li­ti­ker bru­kar blan­da sig i.

MATS LARS­SON, UTREDARE på en­he­ten för av­tals­frå­gor på LO, tyc­ker in­te hel­ler om det sto­ra lö­ne­ga­pet mel­lan ar­be­ta­re och tjäns­te­män.

– 47 pro­cent är för stort och det har dess­utom ökat re­jält un­der de se­nas­te 20 åren. Vårt lång­sik­ti­ga mål är att det ga­pet ska ner un­der

LÖ­NESKILL­NA­DER. LO:S rap­por­ter vi­sar att ar­be­tar­nas lö­ner hal­kar ef­ter jäm­fört med tjäns­te­män­nens. Bland and­ra är un­der­skö­ters­kor­na är en grupp som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.