Länge le­ve kärn­kraf­ten!

Hallands Nyheter - - Ledare - JÖR­GEN WARBORN Riks­dags­le­da­mot (M)

Kanske lä­ser du den här tex­ten på din da­tor el­ler mo­bil? Allt fler sa­ker i sam­häl­let drivs av el. Fors­ka­re pra­tar om en snar fram­tid där ta­pe­ten ock­så kan fun­ge­ra som en slags gi­gan­tisk Tv-skärm. Den smar­ta ta­pe­ten ska en­ligt fors­kar­na kun­na in­for­me­ra om väd­ret och vi­sa går­da­gens av­snitt av Let’s Dan­ce. Den­na och många and­ra tek­nis­ka ut­veck­ling­ar krä­ver el. Svensk ener­gi­pro­duk­tion ska dock in­te tas för­gi­ven.

För snart ett år se­dan drev vi Mo­de­ra­ter på för att säk­ra för­ut­sätt­ning­ar för svensk kärn­kraft. Lyck­ligt­vis blev re­sul­ta­tet av de par­ti­för­hand­ling­ar­na en ener­gi­upp­gö­rel­se som vär­nar kärn­kraf­ten och ger Sve­ri­ge en mång­fald av ener­gi­al­ter­na­tiv.

UPPGÖRELSEN IN­NE­BÄR I kort­het att re­ge­ring­en in­te får av­veck­la kärn­kraf­ten och att kärn­kraft­s­kat­ten ska av­veck­las. Det­ta är myc­ket ef­ter­läng­tat för de ti­o­tu­sen­tals som är job­bar in­om kärn­krafts­in­du­strin, in­te minst vid Ring­hals, ef­tersom det ger lång­sik­ti­ga spel­reg­ler och där­med även go­da för­ut­sätt­ning­ar för en sta­bil ener­gi­för­sörj­ning.

För vad skul­le hän­da om kärn­kraf­ten för­svann idag? Sto­ra de­lar av Sve­ri­ges in­du­stri­pro­duk­tion skul­le drab­bas. Ar­bets­lös­he­ten skul­le öka i sto­ra de­lar av Sve­ri­ge. Det skul­le le­da till att vi tving­as an­vän­da mer fos­sil ener­gi för att få el och vär­me, vil­ket för­säm­rar kli­ma­tet. Där­för ska lång­sik­tig­het och en sta­bil ener­gi­för­sörj­ning va­ra led­or­den för svensk ener­gi­po­li­tik och kärn­kraf­ten är en myc­ket vik­tig del i det­ta.

VI MO­DE­RA­TER TYC­KER att det ska va­ra lön­samt att ar­be­ta och att job­ben ska bli fler. Det vill vi ge­nom­fö­ra med en an­svars­full po­li­tik som vär­nar fö­re­tag­sam­het och val­fri­het. En va­ri­a­tion av ener­gikäl­lor ska­par jobb och möj­lig­gör att an­vänd­ning­en av bräns­len som in­te släp­per ut kol­di­ox­id mins­kas sam­ti­digt som för­ny­ba­ra al­ter­na­tiv växer och ut­veck­las. Med kärn­kraft får vi den ener­gin som be­hövs för att stär­ka svens­ka jobb, fö­re­tag­sam­het och väl­färd.

Elektri­ci­tet krävs för att lam­pan ska ly­sa över bar­nen och så att his­sen bär pen­sio­nä­ren till rätt vå­ning. Ener­gi­frå­gor­na är yt­terst vik­ti­ga och nå­got som jag all­tid kom­mer brin­na för. Kärn­kraf­ten är räd­dad, men myc­ket ar­be­te åter­står för ett star­ka­re Sve­ri­ge. Där­för be­hövs en mo­de­rat­ledd al­li­ans­re­ge­ring så snart som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.