Lä­ra­re: för­äld­rar tryc­ker på om att änd­ra be­tyg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKO­LA. Japp, så var det dags igen. De år­li­ga be­tygspå­tryck­ning­ar­na från för­äld­rar vars barn ris­ke­rar ett F i be­tyg i års­kurs 9. Un­der lång tid har jag gjort allt jag kun­nat för att ele­ver­na skall kun­na nå må­let, en ibland tuff kamp av va­ri­e­ra­de or­sa­ker, men fak­tum kvar­står, ele­ven är långt ifrån att kla­ra na­tio­nel­la pro­ven och be­tygs­må­len sat­ta för års­kurs 9. Och jag kan in­te hur jag än för­sö­ker få ele­ven att in­häm­ta kun­ska­per­na.

DET ÄR NU det hän­der, mai­len kom­mer från för­äld­rar­na. ”Han be­hö­ver ba­ra be­ty­get för att kom­ma in på gym­na­si­et”, ”han har va­rit så myc­ket sjuk”.” Hon har haft det så svårt”.

Oav­sett skäl, är det in­te det­ta jag sät­ter be­tyg på ut­an vad ele­ven har för kun­ska­per. Tro mig, jag har ald­rig ång­rat ett F, kan jag sät­ter jag för­stås ett god­känt be­tyg. Ett F in­ne­bär ett enormt mer­ar­be­te. Jag skall som äm­nes­lä­ra­re kun­na vi­sa på att jag har gjort vad jag har kun­nat för att ele­ven skall kun­na nå må­len för rek­tor, för ele­ven, för kol­le­gor och för för­äld­rar­na.

Jag har även ar­be­tat un­der många år på gym­na­si­et och mött många ele­ver som lig­ger så långt ef­ter att de lig­ger på ni­vå med åk fem el­ler sex, än­då bär de med sig ett E i be­tyg. Vi lä­ra­re är hårt pres­sa­de att sät­ta god­kän­da be­tyg.

Vil­ka sig­na­ler ger du din ton­å­ring ge­nom att ”skyl­la på” lä­ra­ren?

SNÄLLA FÖRÄLDER, VIL­KA sig­na­ler ger du din ton­å­ring ge­nom att ”skyl­la på ” lä­ra­ren? Och du som förälder mås­te för­stå att ditt barn in­te är på sam­ma sätt hem­ma som i sko­lan. Tänk själv, ta­la­de du all­tid san­ning till di­na för­äld­rar, el­ler vän­de du allt till din för­del? Vill du verk­li­gen med­ver­ka till att ditt barn ald­rig får ta kon­se­kven­ser­na av att de in­te gjort si­na skol­upp­gif­ter och smi­ta ige­nom än­då. Även om ditt barn har sto­ra svå­rig­he­ter med ex­em­pel­vis neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar in­ne­bär be­ty­get F ba­ra det att just nu, har ton­å­ring­en in­te nått må­let och be­hö­ver mer tid att trä­na.

Snälla för­äld­rar li­ta på oss, om vi ba­ra kan sät­ter vi ett god­känt be­tyg.

Le­gi­ti­me­rad lä­ra­re

Bild: BERIT ROALD/TT

PRESS. Vi lä­ra­re är hårt pres­sa­de att sät­ta god­kän­da be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.