In­te värs­ta tänk­ba­ra ka­ta­stro­fen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VARBERG. Kä­ra kom­mun­full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter i Var­bergs kom­mun, när ni vak­na­de på mor­go­nen den 25 april, så trod­de ni kanske att Varberg drab­bats av den sto­ra tå­go­lyc­ka som ris­ka­na­ly­sen för den nya järn­vä­gen ge­nom Varberg, Väst­ra Spåret, ta­lat om. Ni ha­de fel. Varberg drab­ba­des in­te av en ka­ta­strof.

• Den­na olyc­ka var ba­ra en mild väs­tan­fläkt av vad ris­ka­na­ly­sen ta­lat om,

• Det dog in­te ett stort an­tal Var­bergs­bor

• Det ska­da­des in­te ett stör­re an­tal Var­bergs­bor

• Var­bergs cen­tra­la de­lar be­höv­de in­te ut­rym­mas

• Kom­mun­led­ning­en be­höv­de in­te för­sva­ra det fan­tas­tis­ka be­slu­tet att byg­ga Väst­ra spåret

En ka­ta­strof in­träf­far all­tid i fram­ti­den och all­tid un­der nå­gon an­nans man­dat­pe­ri­od. Lyc­ka till i fram­ti­den Ulf J

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

URSPÅRNING. Den­na olyc­ka var ba­ra en mild väs­tan­fläkt av vad ris­ka­na­ly­sen ta­lat om

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.