Tve­eg­gad fos­ter­di­a­gnostik

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på le­da­ren ”Är du ras­bi­o­log, el­ler?” (31/3).

FOS­TER­DI­A­GNOSTIK. Ma­ria Hal­des­ten för­ne­kar det djupt pro­ble­ma­tis­ka med fos­ter­di­a­gnostik (31/3). De som på­ta­lar det kal­lar hon ”häx­jä­ga­re”.

”Må­let med fos­ter­di­a­gnosti­ken...är att mins­ka li­dan­de och sjuk­dom”, sä­ger hon. Ja, det är del­vis sant, ge­nom möj­lig­he­ten till ti­dig me­di­cinsk be­hand­ling. Men fos­ter­di­a­gnosti­ken le­der ock­så till att allt fler barn med ge­ne­tis­ka ska­dor (ja, det är barn, i fos­tersta­di­um) sor­te­ras bort. I Dan­mark föds knap­past någ­ra barn med Downs syndrom läng­re. I Ble­kinge är det få kvin­nor som in­te gör ab­ort ef­ter att ha fått be­sked om Downs syndrom ge­nom Nipt-test. En­ligt So­ci­al­sty­rel­sen för­dubb­la­des an­ta­let ab­or­ter på grund av kro­mo­so­mav­vi­kel­ser i Sve­ri­ge mel­lan 1999 och 2014, fram­för allt ge­nom en allt­mer ut­bredd och avan­ce­rad fos­ter­di­a­gnostik.

Ma­ria Hal­des­ten för­ne­kar in­dig­ne­rat att det­ta för­fa­ran­de skul­le ha någ­ra lik­he­ter med 1930-ta­lets ras­bi­o­lo­gis­ka prak­tik. Men är det in­te i grun­den sam­ma sak: den som har mak­ten be­stäm­mer vem som får le­va.

Jan Stu­re Neu­man

SVAR

från Ma­ria Hal­des­ten.

Jan Stu­re Neu­man vill, i lik­het med den ab­ort­väg­ran­de barn­mors­kan El­li­nor Grim­mark, gö­ra gäl­lan­de att den kvin­na som gör ab­ort är en bar­na­mör­ders­ka. Det är en ex­trem, tros­re­la­te­rad håll­ning, som in­te har nå­gon som helst täck­ning i svensk lag och prax­is.

Fos­ter­di­a­gnosti­ken ger bå­de möj­lig­het till me­di­cinsk be­hand­ling, men ock­så till per­son­li­ga be­slut om ab­ort ef­ter be­sked om fos­terska­dor.

Att lik­na det­ta vid ras­hy­gi­en är ett smut­sigt de­batt­knep. Men det hål­ler in­te att för­sö­ka lik­stäl­la en­skil­da fa­mil­jers svå­ra och ång­est­lad­da­de be­slut kring ab­ort i syf­te att mins­ka li­dan­de med sam­hälls­di­ri­ge­ra­de ste­ri­li­se­ring­ar och tvångs­a­b­or­ter som sker i syf­te att för­äd­la ra­sen.

Ma­ria Hal­des­ten

po­li­tisk re­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.