Var­för stäng­des drop in­mot­tag­ning­en?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Vi ökar till­gäng­lig­he­ten till vård­cen­tra­ler­na” (19/4).

VÅRD. Ka­rin Borg­man Rem­se skri­ver att ”vi ser över möj­lig­he­ten att star­ta drop-in mot­tag­ning­ar”. Myc­ket bra.

Min fun­de­ring är då, hur kom­mer det sig att ”drop in-mot­tag­ning­en” på Håstens vård­cen­tral ny­li­gen togs bort? En­ligt mig, och and­ra jag hört med, så fun­ge­ra­de det all­de­les ut­märkt, för oss pa­ti­en­ter i vart fall. Su­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.