Om Sve­ri­ge är tryggt, var­för be­hövs fler po­li­ser?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VARBERG. I tis­dags av­slogs en sve­ri­ge­de­mo­kra­tisk mo­tion om ka­me­raö­ver­vak­ning av Påsk­bergs­sko­gen i Var­bergs kom­mun­full­mäk­ti­ge. Ja­na Nils­son (S) mo­ti­ve­ra­de det­ta med att Varberg och öv­ri­ga Sve­ri­ge är tryggt, och att det in­te finns någ­ra stör­re skäl att oroa sig över brotts­lig­het i Sve­ri­ge i dag. Frå­gan blir då var­för den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka re­ge­ring­en vill se 10 000 nya po­li­san­ställ­da fram till 2024, om Sve­ri­ge nu är så lugnt och tryggt?

Erik Hells­born (SD)

Varberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.