Nytt system i va­let kan gyn­na små

VARBERG: FI OCH KP HOP­PAS FÅ SKJUTS AV EN VAL­KRETS

Hallands Nyheter - - Varberg - Re­bec­ka Kvint 010-471 53 69 ∙ re­bec­ka.kvint@hn.se

En änd­ring i val­la­gen öpp­nar för nya styr­ke­för­hål­lan­den i po­li­ti­ken. Lagänd­ring­en kan va­ra bil­jet­ten till full­mäk­ti­ge för Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv och Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et. Men det mesta ty­der på att de sit­tan­de po­li­ti­ker­na mo­tar bort dem.

I dag är nio par­ti­er re­pre­sen­te­ra­de i full­mäk­ti­ge i Varberg. Men yt­ter­li­ga­re två ban­kar på dör­ren – Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv och Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et. En änd­ring i val­la­gen ökar de­ras chan­ser att kom­ma in.

Var­bergs 48 000 röst­be­rät­ti­ga­de är för­de­la­de över 36 val­di­strikt. Bostads­a­dres­sen av­gör vil­ket di­strikt man till­hör. Get­terön - Norr­dal, Rolfstorp och Träd­lyc­kan är tre ex­em­pel på val­di­strikt.

Di­strik­ten sam­las upp i två kret­sar: Var­bergs nor­ra val­krets och Var­bergs söd­ra val­krets. De 61 man­da­ten i full­mäk­ti­ge för­de­las ut­i­från val­re­sul­ta­tet i de två kret­sar­na.

Sy­ste­met med två val­kret­sar har si­na styr­kor och svag­he­ter. I va­let 2014 fick Väns­ter­par­ti­et 1996 rös­ter och Li­be­ra­ler­na 2054, allt­så un­ge­fär li­ka många. Men när man­da­ten för­de­la­des ut­i­från kret­sar­na av­gick Li­be­ra­ler­na med en de­fi­ni­tiv se­ger. Valkrets­sy­ste­met gav dem fy­ra man­dat och Väns­ter­par­ti­et två.

SE­DAN FÖR­RA VA­LET har val­la­gen änd­rats. Nu finns möj­lig­he­ten för kom­mu­ner av Var­bergs stor­lek att ha en en­da val­krets, men det för­ut­sät­ter att po­li­ti­ker­na i kom­mu­nen be­stäm­mer sig för det. Ha­de kom­mu­nen haft en en­da val­krets i för­ra va­let skul­le Väns­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na fått tre man­dat var.

Med en en­da val­krets blir det enkla­re för små par­ti­er att kom­ma in i full­mäk­ti­ge. Med en spärr om två pro­cent, som då blir ak­tu­ell, skul­le det räc­ka med un­ge­fär 960 rös­ter för att få man­dat.

I HÖST SKA full­mäk­ti­ge ta ställ­ning till om Varberg ska fort­sät­ta med två val­kret­sar el­ler änd­ra till en en­da. Kom­mun­sty­rel­sens kans­li ut­re­der sa­ken och har frå­gat full­mäk­ti­ge­par­ti­er­na vad de fö­re­drar.

Krist­de­mo­kra­ter­na, Väns­ter­par­ti­et och SPI Väl­fär­den, som al­la har två man­dat var, vill änd­ra till en val­krets. Mil­jö­par­ti­et ha­de in­te be­stämt sig när tjäns­te­män­nen frå­ga­de ti­di­ga­re i vår. Al­la and­ra par­ti­er vill be­hål­la sy­ste­met med två val­kret­sar.

KOM­MU­NIS­TIS­KA PAR­TI­ET (KP) och Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv (FI), som stäl­ler upp i va­let 2018, är in­te till­frå­ga­de av kom­mu­nen. När HN frå­gar kom­mer sva­ret snabbt från bå­da par­ti­er­na – de vill, in­te helt otip­pat, ha en val­krets.

– Det har va­rit väl­digt svårt för små par­ti­er att slå sig fram i Varberg. En krets skul­le va­ra en för­del för oss, sä­ger Bengt Jo­hans­son (KP).

– Med en krets och fler par­ti­er ökar de­mo­kra­tin. Fler frå­gor blir för­hopp­nings­vis be­lys­ta om det finns fler ögon som grans­kar de be­slut som fat­tas, sä­ger Liss An­na Holm­dahl (FI).

– Jag läs­te nå­gon­stans om nå­gon som sa att det blir rö­ri­ga­re ju fler små­par­ti­er som är med – men det får stå för den som sa det. Det kom­mer in­te hind­ra mig el­ler oss i FI.

– Varberg får san­no­likt en ny bor­ger­lig ma­jo­ri­tet näs­ta val. Det är min giss­ning. Huruvi­da vi bry­ter ige­nom och skaf­far oss man­dat kan man in­te ve­ta. Vi vill gär­na ha man­dat så vi kan kom­ma in och pra­ta i full­mäk­ti­ge. Men oav­sett hur det går i va­let kom­mer Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et att ma­ni­fe­ste­ras som en po­li­tisk kraft i Varberg, sä­ger Bengt Jo­hans­son.

LISS AN­NA HOLM­DAHL und­rar över de sto­ra par­ti­er­nas ar­gu­ment för att be­hål­la två val­kret­sar.

– Det ha­de va­rit in­tres­sant att ve­ta var­för. Har de nå­got skäl el­ler är de räd­da för små­par­ti­er­na?

HN pas­sar frå­gan till kom­mu­nal­rå­den:

– Vi har in­te haft nå­gon tak­tisk el­ler stor dis­kus­sion om det. Vi tyc­ker att det fun­ge­rat bra som det va­rit. Vi kän­ner in­te att det be­hö­ver änd­ras. Men jag för­står skä­let till att de små par­ti­er­na fö­re­drar en krets, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil (M).

– Vi tror att det är en för­del att kun­na hit­ta ma­jo­ri­te­ter när man ska sty­ra en kom­mun. Det blir svå­ra­re om det är många små par­ti­er, sä­ger Ja­na Nils­son (S) och fort­sät­ter:

– Man kan tän­ka sig 200 man­dat i full­mäk­ti­ge och en val­krets. Då ha­de jät­te­många fått kom­ma in. Men skä­let till att det finns be­gräns­ning­ar är att det är lät­ta­re att ha ma­jo­ri­tet om det in­te är väl­digt många oli­ka små par­ti­er med. Jag tyc­ker att det är bra att det är så.

Bild: DANIEL MOLUND

FÖRDELNING. Om Var­bergs kom­mun får en en­da val­krets blir det lät­ta­re för mind­re par­ti­er att få man­dat i full­mäk­ti­ge. Men allt ty­der på att en ma­jo­ri­tet av par­ti­er­na i Varberg vill be­hål­la sy­ste­met med två val­kret­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.