Bräd­spel – mer än ba­ra en klas­si­ker

In­ter­na­tio­nal Table­top Day

Hallands Nyheter - - Varberg - SANDRA JÖNS­SON 010-471 50 10 re­dak­tion@hn.se

I dag fi­ras In­ter­na­tio­nal Table­top Day över he­la värl­den. Se­dan star­ten 2013 har da­gen sam­lat en­tu­si­as­ter och ny­fik­na att um­gås över bräd­spel. Spel­bu­ti­ken First Play­er i Varberg an­slu­ter sig till fi­ran­det.

Mel­lan kloc­kan 10 och 22 un­der lör­da­gen bju­der bu­ti­ken in till spe­lan­de, te­ma­da­gen till ära.

–Det kom­mer fin­nas bå­de ett spel­pro­gram och möj­lig­het till att själv väl­ja vil­ka spel man vill spe­la un­der da­gen, sä­ger Samu­el Linde som dri­ver First Play­er till­sam­mans med Ka­rin Linde.

De svens­ka or­den ”bräd­spel” och ”säll­skaps­spel”, som of­tast för­knip- pas med schack, back­gam­mon, Mo­no­pol el­ler Yatzy, fång­ar in­te bred­den på de spel som kom­mer att spe­las hos First Play­er.

–Jag tyc­ker att eng­els­kans be­grepp ”table­top ga­ming” sam­man­fat­tar det he­la bätt­re. Det är spel som kan spe­las på ett bord. Det in­klu­de­rar allt från kort­spel och fi­gur­spel till roll­spel och bräd­spel, sä­ger Samu­el.

DESS­UTOM SKIL­JER SIG spe­len från de gam­la klas­si­ker­na. Ut­gång­en är mer be­ro­en­de av spe­la­rens egen pro­blem­lös­nings­för­må­ga än av slum­pen.

–Jag bru­kar sä­ga att spe­len är som Mo­no­pol fast ut­an slump­mo­men­tet och myc­ket, myc­ket ro­li­ga­re och snyg­ga­re, sä­ger Ka­rin.

In­för årets In­ter­na­tio­nal Tab­le-

”Jag bru­kar sä­ga att spe­len är som Mo­no­pol fast ut­an slump­mo­men­tet och myc­ket, myc­ket ro­li­ga­re och snyg­ga­re”

KA­RIN LINDE

Top Day har First Play­er va­rit no­ga med att få med he­la bred­den i pro­gram­met.

–Det som vi tyc­ker är rik­tigt häf­tigt med årets pro­gram är att vi kom­mer ha en täv­ling i sam­ar­bets­spe­let Pan­de­mic, be­rät­tar Samu­el.

Spe­let går ut på att man till­sam­mans med si­na kam­ra­ter ska räd­da värl­den från livs­ho­tan­de vi­rus.

För­u­tom det­ta kan man pro­va på att spe­la i ett gi­gan­tiskt sjöslag, hjäl­teä­ven­tyr, kort­spel med fan­ta­sy­te­ma och så vi­da­re.

EN EGEN TEMADAG, ett stör­re ut­bud och fler spe­la­re – de se­nas­te åren har spe­lan­det ökat i po­pu­la­ri­tet.

– Först var det kanske mest de som ha­de koll på spe­len som spe­la­de. Nu kan vem som helst kom­ma in på First Play­er och frå­ga ef­ter spel, sä­ger Ka­rin. Samu­el tilläg­ger: – Vår er­fa­ren­het är att bräd­spe­lan­det är en hob­by som till­ta­lar många oli­ka per­so­ner.

Spe­lan­det är ock­så ett sätt att um­gås och få nya vän­ner.

– Att mö­tas kring ett spel är en väl­digt bra is­bry­ta­re.

SAMU­EL SER ETT sam­band mel­lan det väx­an­de in­tres­set för bräd­spel och di­gi­ta­li­se­ring­en:

– Bräd­spelskul­tu­ren växer i takt med att värl­den blir allt­mer di­gi­ta­li­se­rad. Egent­li­gen bor­de tren­den gå åt and­ra hål­let, men i stäl­let ver­kar den växa fram som ett al­ter­na­tiv till att bli allt­för di­gi­ta­li­se­ra­de.

– Det hän­der att för­äld­rar kom­mer hit och frå­gar ef­ter ett spel som he­la fa­mil­jen kan spe­la – ba­ra för att bar­nen ska kom­ma bort från pad­dan en stund, sä­ger Ka­rin.

UPPSVING. Tic­ket to Ri­de är ett av de po­pu­lä­ra bräd­spel som har bi­dra­git till att kän­ne­do­men om oli­ka spel har ökat. Ka­rin och Samu­el Linde vi­sar hur man spe­lar spe­let.

Bild: SANDRA JÖNS­SON

Bild: SANDRA JÖNS­SON

SPELÄLSKARE. Ka­rin och Samu­el Linde dri­ver spel­bu­ti­ken First Play­er och är ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till eve­ne­mang­et In­ter­na­tio­nal Table­top Day i Varberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.