De lad­dar för första­maj i Varberg

PO­LI­TIK: TRE ARRANGEMANG MEN BA­RA ETT TÅG

Hallands Nyheter - - Varberg - To­bi­as Svensson 010-471 50 10 ∙ to­bi­as.svensson@hn.se

Gol­vet i SSU:S lo­kal i Fol­kets hus är täckt med fär­di­ga och halv­fär­di­ga pla­kat. Bud­ska­pen upp­ma­nar bland an­nat till so­li­da­ri­tet och till att hål­la Sve­ri­ge ut­an­för Na­to. För­be­re­del­ser­na in­för förs­ta maj är i full gång.

– Det är kul att träf­fa and­ra som står för sam­ma sa­ker, vi­sa vad man tyc­ker och hur star­ka vi är till­sam­mans, sä­ger Fe­li­cia Monge, 15 år.

SSU VAR­BERGS 16-ÅRI­GE ord­fö­ran­de An­ton Karls­son till­hör de som ska hål­la tal un­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas förs­ta maj.

– Jag ska pra­ta om hur vi mö­ter fram­ti­den och de in­to­le­ran­ta kraf­ter som tar allt mer plats i sam­häl­let. Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter mås­te gå till­ba­ka till det ide­o­lo­gis­ka och mo­ta un­dan de fa­scis­tis­ka kraf­ter­na, sä­ger han.

För den som vill ha sitt förs­ta maj­fi­ran­de på klas­siskt ar­be­tar­rö­rel­se­manér med slag­ord, ban­de­rol­ler och väns­ter­po­li­tis­ka bud­skap finns tre oli­ka al­ter­na­tiv att väl­ja på. Vi tar tem­pen på de rö­da par­ti­er­na in­för årets so­ci­a­lis­tis­ka hög­tid.

SE­DAN SLU­TET AV 1800-ta­let har förs­ta maj va­rit den sto­ra hög­tids­da­gen för ar­be­tar­rö­rel­ser och par­ti­er på den vänst­ra de­len av den po­li­tis­ka ska­lan.

Med åren har det dock bli­vit gle­sa­re i le­den.

Har förs­ta maj nå­gon be­ty­del­se år 2017? Bengt Jo­hans­son, ord­fö­ran­de för Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et i Varberg, blir när­mast för­när­mad av frå­gan.

– Hur tänk­te du när du ställ­de den? Det är en vik­tig sam­lings­dag för ar­be­tar­klas­sen. Och man sam­las

in­te för att gril­la korv ut­an för att vi­sa sitt miss­nö­je med det ka­pi­ta­lis­tis­ka sy­ste­met. Men den loc­kar väl in­te di­rekt li­ka många del­ta­ga­re som för någ­ra de­cen­ni­er se­dan?

– Nej, men det mås­te man stäl­la i re­la­tion till hur väns­tern i he­la Eu­ro­pa har bru­tit sam­man och in­te haft för­må­gan att le­ve­re­ra en tro­vär­dig vi­sion om hur sam­häl­let ska se ut, sä­ger Bengt Jo­hans­son, vars par­ti bland an­nat kom­mer att fo­ku­se­ra på var­för många Lo­med­lem­mar rös­tar på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Även Ing­ma­ri Carls­son, ord­fö­ran­de för Väns­ter­par­ti­et i Varberg tyc­ker att förs­ta maj fort­fa­ran­de har en vik­tig funk­tion att fyl­la.

– Det är klart att det fanns fler tyd­li­ga strids­frå­gor förr i ti­den. När vårt par­ti bil­da­des 1917 var det re­na matupp­ror på många stäl­len i Sve­ri­ge. Men vi le­ver fort­fa­ran­de in­te i det ide­a­la sam­häl­let och be­hö­ver en dag att gö­ra mar­ke­ring­ar på, sä­ger hon.

BÅ­DE VÄNS­TERN OCH kom­mu­nis­ter­na nö­jer sig med ett varsitt sam­lings­mö­te i Brunns­par­ken. KP har för­hopp­ning­ar om att det ska bli änd­ring på den sa­ken näs­ta år.

– Vi växer kraf­tigt i den här sta­den. Näs­ta år är vi kanske till­räck­ligt många för ett eget de­mon­stra­tions­tåg, sä­ger Bengt Jo­hans­son.

Men även i år blir allt­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­na en­sam­ma om att tå­ga ge­nom Var­bergs ga­tor.

– Tå­get är jät­te­vik­tigt för oss. Det är ett sätt att ta­la om vad vi vill med vår po­li­tik och vad vi vill gö­ra med Varberg, sä­ger förs­ta maj­ge­ne­ral Kent Nor­berg (S).

VERKSTAD. An­ton Karls­son och Fe­li­cia Monge från SSU till­ver­kar pla­kat in­för förs­ta maj.

Bild: TO­BI­AS SVENSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.