Gläd­jan­de be­sked för skej­ta­re

Hallands Nyheter - - Varberg - JENNIE PERSSON 010-471 50 26 jennie.persson@hn.se

Till som­ma­ren kan skejtram­pen vid Hamn­pa­vil­jong­en kom­ma till­ba­ka. Sam­ti­digt på­går det pla­ner för att star­ta en in­om­hus­hall i Kun­skaps­sko­lans lo­ka­ler.

In­för Hal­li­for­nia bygg­des skejtram­pen som ställ­des upp vid par­ke­ring­en bred­vid Hamn­pa­vil­jong­en. Då fanns det ett tids­be­grän­sat bygg­lov.

NU HAR KOM­MU­NEN sökt ett nytt bygg­lov på tre år för skejtram­pen som är tänkt att sät­tas upp på sam­ma plats som för­ut. Tan­ken är att ram­pen, som kom­mer ägas av kom­mu­nen, ska sät­tas upp i bör­jan av ju­li.

– Vi vet att ram­pen upp­tog en del par­ke­rings­plat­ser för­ra gång­en. Men nu kom­mer den tas i bruk sam­ti­digt som det finns nya par­ke­rings­plat­ser i det nya p-hu­set, sä­ger Christina Josefsson, chef för kul­tur - och fri­tids­för­valt­ning­en.

”Vi stäl­ler upp den och så får vi se hur myc­ket den an­vänds. An­vänds den in­te ploc­kar vi väl ner den”

CHRISTINA JOSEFSSON chef, kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en

DET ÄR DET nya par­ke­rings­hu­set vid Gal­le­ri­an som en­ligt kom­mu­nen kom­mer in­ne­hål­la 200 par­ke­rings­plat­ser. Om bygg­lo­vet går ige­nom, ska ram­pen stå där året om?

– Vi stäl­ler upp den och så får vi se hur myc­ket den an­vänds. An­vänds den in­te ploc­kar vi väl ner den, sä­ger Christina Josefsson.

AR­BE­TET MED ATT få till­ba­ka ram­pen har skett ge­nom ett sam­ar­be­te mel­lan Mark­nad Varberg, kul­tur - och fri­tids­för­valt­ning­en samt hamn - och ga­tu­för­valt­ning­en som är dem som upp­lå­ter mar­ken där ram­pen ska stå. Utö­ver det har även re­pre­sen­tan­ter från skejt­board­för­e­ning­ar­na och Hal­li­for­nia va­rit in­blan­da­de i ar­be­tet. Det på­går även ett ar­be­te med att star­ta en in­om­hus­hall för skej­tak­ti­vi­te­ter i Kun­skaps­sko­lans lo­ka­ler i höst.

Bild: ERIKA ARNADOTTIR/ARKIV

RAMP ÅRET OM? Skejtram­pen vid Hamn­pa­vil­jong­en kan kom­ma till­ba­ka och stå där un­der he­la året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.