Fak­ta:

Val­borgs­mäs­so­fi­ran­de 2017

Hallands Nyheter - - Varberg -

Här sker det Val­borgs­mäs­so­fi­ran­de i Var­bergs kom­mun. Ob­ser­ve­ra att det­ta in­te är nå­gon kom­plett lis­ta. Det kan fin­nas fler fi­ran­den som vi har mis­sat.

* Bua: Fac­kel­tåg från Bua cen­ter till Bå­le där Val­borgs­mäs­so­el­den brin­ner. Var­bergs Kust­band spe­lar. Årets vår­ta­la­re är Göran Karls­son, ord­fö­ran­de Värö Cen­ter­för­e­ning. Det av­slu­tas med fyr­ver­ke­ri. * Rant­zauklip­pan: Val­borgs­mäs­so­fi­ran­de med bra­sa där bib­li­o­teks­chef An­na-ka­rin Al­berts­son och Var­bergs Kvar­tett­säll­skap bland and­ra med­ver­kar. * Gri­me­ton: Val­borgs­mäs­so­fi­ran­de an­ord­nas vid Lil­le­gårds­kul­le, Gri­me­ton. * Kla­sa: Val­borgs­mäs­so­fi­ran­de vid Kla­sa hem­bygds­gård Lind­ber­ga. * Ved­di­ge: Ved­di­ge-ås-säll­storps hem­bygds­för­e­ning sjung­er in vå­ren vid Jär­lövs Skans med Cho­rus Ved­di­ge. Vår­tal av Ka­rin Ör­nerkrans. Det blir Val­borgs­mäs­so­eld och korv­grill­ning bland an­nat. * Karl Gustav: Val­borgs­mäs­so­fi­ran­de på Björ­näs, Stac­ke­näs i Karl Gustav. Kör­sång un­der led­ning av Gun Svensson. Ma­lin Gun­nars­son vår­ta­lar. * Var­bergs torg: Vå­ren häl­sas tra­di­tions­en­ligt väl­kom­men på Var­bergs torg med sång av Var­bergs kvar­tett­säll­skap, marsch och mu­sik av ung­do­mar, mu­sik av Var­bergs Kust­band och tal av en väl­känd var­ber­ga­re - Re­bec­ka Kvint.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.