Tra­fik­ljus på Väst­ra Vall­ga­tan

Hallands Nyheter - - Varberg -

VARBERG: Just nu på­går ett väg­ar­be­te på Väst­ra Vall­ga­tan för att byg­ga en cy­kel­ba­na mel­lan Sö­der­tull och Sys­tem­bo­la­get. Tis­da­gen den 2 maj kom­mer kom­mu­nen att på­bör­ja ar­be­tet med att gju­ta be­tong­plat­tor för den nya håll­plat­sen vid Sö­der­tull. Det in­ne­bär att en­dast ett kör­fält kom­mer va­ra öp­pet i när­he­ten av ar­bets­plat­sen och tra­fi­ken kom­mer re­gle­ras med tra­fik­ljus. Kom­mu­nen skri­ver på sin hem­si­da att det­ta kom­mer in­ne­bä­ra kö­bild­ning och upp­ma­nar bi­lis­ter att ta en an­nan väg. Ar­be­tet be­räk­nas va­ra klart den 16 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.